Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA  

 Išardytas jungas

2023 01 22

Tu išardysi juos slėgusį jungą, sulaužysi pavergėjo vėzdą, gainiotojo lazdą – kaip Midiano dieną. /Iz 8, 3/

Pakalbėkime šiandien apie išardytą mūsų jungą. Šventasis Raštas keletą kartų kalba apie jungą, kuris buvo naudojamas žemės ūkyje dviem jaučiams sujungti. Jungu sujungti jaučiai kartu tempdavo sunkų artojo arklą, kuris ardavo žemę. Jungas buvo uždedamas jaučiams ant kaklo. Tai suvaržydavo jaučių laisvę ir priversdavo juos eiti darniai kartu šalia vienas kito ir tempti sunkų arklą. Tai buvo našta jaučiams, kurie būdami labai stiprūs negalėjo eiti ten, kur norėjo. Jungas priversdavo juos eiti artojo nurodyta kryptimi.

Daugelis žmonių šiandien gyvena ir vargsta, nešdami įvairių savo problemų „jungą.“ Jie mąsto, kodėl jie negali judėti pirmyn, kodėl jie taip vargsta, kodėl jiems taip sunku gyvenime. Jie nepastebi, kad sunkus „jungas“ stabdo ir vargina juos. Neigiama nuomonė arba žodžiai, kuriuos kas nors kada nors praeityje pasakė jiems, gali būti toks jungas. Neigiama patirtis, priklausomybė, liga, silpnybė, baimė, nerimas gali būti juos slegiantis jungas. Nedarni šeima, tėvų klaidos, jų blogas pavyzdys, abejonės, nusivylimas, neišmintingi sprendimai ir pasirinkimai šiandien daugelį slegia kaip sunkus jungas.

Izraelitai vargo Egipto nelaisvėje 440 metų. Atėjus tinkamam metui Dievas pašaukė Mozę išlaisvinti jų iš vergovės. Išeidami iš vergovės jie iš savo pavergėjų gavo labai daug gyvulių, grūdų ir aukso. Iš vergovės išėjo ne tuščiomis rankomis. Jie ėjo su gausia Dievo palaima. Jis jiems dosniai atlygino už patirtą vargą ir neteisingumą. Jie ėjo į pažadėtąją žemę. Jie klausė jo vedimo. Jie nusprendė būti jo pusėje. Todėl jie gavo daug daugiau turto negu jie patys užsidirbo. Jie gavo visa tai, kas priklausė 10 kartų, kurios kentėjo vergijoje. Jie gavo tai, ko nepasiėmė jų tėvai, seneliai ir proseneliai. Jie priėmė daugelio kartų sukauptą turtą.

Dievo malonė neišnyksta ir niekur nedingsta. Ji laukia paruošta jums. Dievas nesako: „Gaila, kad tavo tėvai ir seneliai netikėjo mano gerumu, man netarnavo, manęs nepriėmė. Jie padarė blogą pasirinkimą. Jie nepasinaudojo ta palaima, kurią aš jiems siūliau. Jie viską prarado. Negaliu laiminti tavęs, nes jie viską iššvaistė. Nebeturiu tau, ką duoti. Jie savo gyvenimu sukaupė tau vien tik prakeikimą. Nieko negaliu pakeisti. Nieko negaliu padaryti. Negaliu nuimti tave slegiančio jungo. Tau teks vargti sunkų gyvenimą.“ Tikrai Dievas to nesako. Jis sukaupė jums labai gausų palikimą. Jis atiduoda jums visą tą didžiulę palaimą, kurios nepriėmė praeities kartos.

Gal jūsų tėvai ir seneliai buvo labai tikintys ir Dievui ištikimi žmonės. Gal jie priėmė jo gausią palaimą. Jis turi parengęs jums dar daugiau palaimos, kurios jūsų praeities kartos neįstengė paimti. Jo malonė ir meilės galia neturi jokių ribų. Jis duoda jums daug daugiau negu galite priimti ir panaudoti.

Jis šiandien sako jums: „Tu jau seniai kovoji su šia liga. Tu jau seniai sieki įveikti šią priklausomybę. Jau labai ilgai tave vargino šeimos problemos. Jau daugelį metų tave slegia sunki depresija. Aš paimsiu šią naštą. Aš sulaužysiu šį jungą. Aš ne tik paimsiu, bet ir sunaikinsiu tai, kas tave slegia. Ta depresija tavęs daugiau nebevargins. Aš nutrauksiu tą priklausomybę, kurią tu paveldėjai iš ankstesnių kartų. Ta liga bus pašalinta iš tavo kūno ir nebegrįš pas tave. Jau dabar paimu ir sunaikinu bet kokį jungą. Jau nuimu bet kokį vargą, kuris neleidžia tau eiti pirmyn.“

Gal jūsų šeimą drasko nesutarimai. Gal vaikai daro neteisingus pasirinkimus. Gal nematote jokio pagerėjimo finansuose ir šviesios ateities. Gal mąstote, kad nieko negalite pakeisti. Gal visą gyvenimą taip buvo. Nerandate jokios išeities, sprendimų ir galimybių. Prisiminkite, kad Viešpats mato jūsų vargą ir sunkumus. Jis jau dabar ateina į jūsų gyvenimą tam, kad jums padėtų. Jis mato, kokį neteisingumą patiriate. Jis mato, kokias priklausomybes paveldėjote. Jis žino, kas trukdo jums kurti laimingą gyvenimą. Jis nėra abejingas jums. Jis nėra bejėgis. Jis žino, kaip sunaikinti bet kokį jungą. Jis jau dabar ateina į jūsų gyvenimą. Jis naikina jungą, pripildo jūsų gyvenimą. Jis išlaisvina jus ir tvarko viską jūsų gerovei.

Prisiminkite, kad jau dabar nutraukiamos visos jūsų šeimos santykių problemos, kurios jus vargina jau daugelį metų. Gal jūsų santuokinis ryšys yra labai įtemptas. Jūsų vaikai jūsų neklauso, negerbia šeimos vertybių, daro neteisingus pasirinkimus. Gal jūsų namuose nėra ramybės, sutarimo, meilės. Gal jus vargina įvairūs ginčai, nesutarimai, skyrybos. Tikėkite, kad šis jungas jau dabar sulaužomas, sunaikinamas ir nuimamas nuo jūsų šeimos. Jūs esate laisvi kurti naują gyvenimą. Dievas jau dabar darbuojasi. Jis viską atnaujina. Jis išlaisvina jumyse slypinčią gydančią galią.

Kai taip mąstote, jūs pasiekiate tų tikslų, kurie dabar jums atrodo neįmanomi. Tuomet išsipildo jūsų didžiausios svajonės. Pasikeičia pati sudėtingiausia situacija, kurioje nematote jokios išeities. Jūs darote geresnius sprendimus, pasinaudojate netikėtomis galimybėmis ir išnaudojate daugiau savo talentų. Jūs tampate laimingesni, sveikesni, turtingesni. Jūs kuriate gausią palaimą savo ateities kartoms. Jūs priimate tą palaimą, kuri jums skirta. Jūs priimate ir tuos gausius palaimos turtus, kurie buvo skirti kitiems, bet jie jų nepriėmė. Jūs dar greičiau ir lengviau kuriate laisvą, sėkmingą, turtingą, sveiką, ramų ir laimingą gyvenimą.

-
Savaitės malda


Visagali amžinasis Tėve, tu sakai, kad mus slegiantis jungas bus išardytas. Tu pažadėjai sunaikinti bet kokį mane slegiantį priklausomybių, silpnybių, trūkumų, ligų, nesutarimų jungą. Dėkoju, kad dabar išlaisvini mane iš sielos priešo grandinių tam, kad galėčiau pakilti į naują savo gyvenimo lygmenį ir pasiekti didesnių pergalių visose jo srityse. Tu jau dabar ateini į mano kasdienybę. Tu išlaisvini mane ir tvarkai viską mano gerovei. Tu dovanoji man galią ir laisvę tam, kad galėčiau įveikti tas kliūtis, kurios man šiandien atrodo neįveikiamos. Tavo laisvė leidžia man pasiekti tuos tikslus, kurie šiandien man atrodo nepasiekiami. Tėve, dėkoju, kad duodi man naudotis tuo, ką sukaupė prieš mane gyvenę kartos. Tu duodi man visa tai, ko jie nepriėmė. Tu duodi visas galimybes, kurias jie praleido. Tu dovanoji visas svajones, kurių jie nepasiekė. Tu atlygini man už tą neteisingumą, kurį jie patyrė. Tu jau dabar darbuojiesi. Tu viską atnaujini. Tu išlaisvini manyje slypinčią gydančią galią. Tu išlaisvini meilę, atleidimą, džiaugsmą, ramybę ir kitas vertybes, kurios slypi manyje. Tu padedi man dar greičiau ir lengviau kurti ramų, sveiką, sėkmingą, turtingą ir laimingą gyvenimą. Priimu tave ir tavo gausią palaimą, kurią man sukaupei praeityje per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys