Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA  

Mūsų neribota galia

2024 02 25

Jei Dievas už mus, tai kas gi prieš mus?!/ Rom 8, 31/

Pakalbėkime apie mūsų neribotą galią. Šventasis Raštas šiandien primena mums, kas kovoja mūsų pusėje, kai gyvenimo sunkumai, netektys ir nesėkmės atrodo nebepakeliami. Sutinkame žmonių, kurie jaučiasi kaip pralaimėtojai savo gyvenimo kovose. Jie sako: „Nebegaliu kovoti su šia liga... Nebeturiu kantrybės auklėti savo vaiką... Nebetikiu, kad mano sutuoktinis pasikeis... Neberasiu mėgstamo darbo...“ Jie parodo, kad jie netiki Dievo neribota galia. Jie pamiršta, kas kovoja jų pusėje.

Kaip krikščionys mes žinome, kad Dievas davė mums pakankamai stiprybės ne tik išgyventi, bet ir kilti aukštyn visose gyvenimo srityse. Tačiau tam reikia teisingo nusiteikimo: „Šis darbas yra sunkus, bet Dievas mane stiprina... Mano vadovas reikalauja iš manęs vis daugiau, tačiau žinau, kad Viešpats man rengia paaukštinimą... Mano sutuoktinio elgesys mane skaudina, bet toliau kovosiu gerą kovą. Įveiksiu visus sunkumus, nes Dievas kovoja mano pusėje. Jis man duoda drąsos ir ištvermės. Jis mane sukūrė, mane myli ir laimina.“

Įsivaizduokite, kad važiuojate greitkeliu vėlai vakare pavargę po darbo ir patenkate į automobilių spūstį. Kelių kilometrų ilgio automobilių ir sunkvežimių eilė juda žmogaus žingsnio greičiu. Dėl autoavarijos abi greitkelio juostos užtvertos. Visi turi lėtai apvažiuoti įvykio vietą kelkraščiu. Kokia jūsų reakcija į šią staigmeną? Tikriausiai susinervinate, pykstate, nusiviliate. Jūs esate nelaimingi, nes mąstote, kad turėsite labai ilgai ir labai lėtai judėti greitkelyje. Bet tą pačią akimirką galite pasirinkti visiškai kitą požiūrį. Galite kartoti: „Dieve, tu leidai man patekti į šią spūstį. Dėkoju, kad esi su manimi ir tu mane stiprini. Dėkoju tau už ramybę, kurią man dabar dovanoji. Neleisiu, kad ši kliūtis atimtų mano džiaugsmą šiandien. Dėkoju tau, už tai, ką gero šiandien patyriau. Dėkoju už gyvenimą, sveikatą, darbą, šeimą, turtą, tikslus...“

Jūsų tikėjimas Dievo gerumu ir galia padeda jums išlaikyti ramybę susidūrus su problemomis. Gal išgirdote blogas gydytojų išvadas apie savo sveikatos būklę. Gal labai sunki šeimos finansinė padėtis. Gal darbe kiti apkalba jus, vengia jūsų, įžeidinėja ar apgaudinėja jus. Lengviausias kelias yra pasiduoti ir nebekovoti. Lengviausia jaustis silpnu, piktu ir nusivylusiu. Tačiau tuo pat metu galite pasirinkti priešingą kelią. Galite ir toliau išlikti ramūs, drąsūs, pozityvūs. Tuomet galite prisiminti, kad Dievas duoda stiprybę ten, kur jūs esate. Jis kovoja jūsų pusėje ir daro viską, kad nugalėtumėte visus iššūkius.

Kartą vienas vyras su savo sūnumi ėjo pro policijos poskyrį ir sustojo ties lenta, kurioje buvo pakabintos nuotraukos tų žmonių, kurių ieškojo policija. Prie kai kurių iš jų buvo parašyta: „Ginkluotas ir pavojingas.“ Mažametis sūnus paklausė, kas tie žmonės. Tėvelis paaiškino sūnui, kad policija ieškojo tų žmonių, ne jie buvo stiprūs, bet blogi. Jie panaudojo savo jėgas blogiems darbams. Tikriausiai piktoji dvasia turi jūsų nuotraukas su užrašu: „Ginkluotas Dievo dvasia ir pavojingas.“ Ta galia, kuri prikėlė Jėzų iš kapo slypi kiekviename iš jūsų. Dievas įkvėpė jums savo dvasią, kuri nugali visus gyvenimo sunkumus. Jūs esate apginkluoti jo neribota galia ir gerumu. Jūs esate labai pavojingi. Sielos priešas mato, kad esate ginkluoti ir pavojingi jam. Tikintis žmogus yra pati stipriausia jėga visatoje.

Dievas būtų neleidęs jums patirti ligos, netekties, trūkumo, nesėkmės, priklausomybės ar kitos problemos, jei būtų prieš tai nedavęs stiprybės jas nugalėti. Kai susiduriate su sunkumu savo kelyje, tikėkite, kad turite visa tai, ko reikia nugalėti šią kliūtį. Tuomet kartokite: „Aš tikrai viską galiu Kristuje, kuris mane stiprina. Turiu visa tai, ko man reikia sunkumuose. Esu nugalėtojas, nes Dievas kovoja mano pusėje. Jo galia manyje. Tai dar viena nuostabi diena, kuria man jis dovanoja.“ Jei padarysite savo darbą, Dievas atliks savo darbo dalį.

Viena moteris pasakojo, kad ji jau trečią kartą rengėsi priimti chemoterapijos gydymą. Tačiau jos balse nebuvo jokio nusivylimo ar silpnumo dvasios. Ji nesakė: „Kokia aš nelaiminga ir silpna! Kodėl man tokios bėdos?“ Ji buvo tvirtai apsisprendusi kovoti. Ji pasirinko nešvaistyti jėgų kaltinimui, verkšlenimui, pykčiui, liūdesiui, nerimui. Ji sukaupė visas jėgas kovai. Ji buvo nusiteikusi laimėjimui. Ji žinojo, kad Dievas teikia jai stiprybės šioje kovoje. Ji prarado daug svorio ir atrodė išblyškusi, tačiau jos veide buvo šypsena. Ją sutikęs norėjau ją padrąsinti. Tačiau po susitikimo aš pats jaučiausi padrąsintas, sustiprintas dar labiau kovoti su savo sunkumais. Jos tikėjimas ir man teikė jėgų, tikėjimo ir vilties, kad ir mano svajonės išsipildys. Ji pasirinko kovoti iki pat tos akimirkos, kol Dievas ją pasišauks ir pasakys, kad jau reikia baigti kovą.

Visada galite surasti tūkstančius priežasčių, kodėl jūs turite teisę gyventi nuliūdę ir depresijoje. Tačiau tą pačią akimirką galite apsispręsti: „Išlaikysiu ramybę ir džiaugsmą, net ir tuomet kai bus labai liūdna... Kalbėsiu apie teigiamus dalykus tuomet, kai būsiu pilnas pykčio ir nepasitenkinimo... Padrąsinsiu žmones tuomet, kai man bus sunku...“ Kai sėjate gerumo sėklą, Dievas pripildo jus nauja galia ir stiprybe. Tuomet kylate į aukštesnį gyvenimo lygmenį. Jis visada duoda pakankamai stiprybės tam, kad nugalėtumėte visas kliūtis. Kai tikite jo galia, jūs įveikiate visus sunkumus ir kliūtis. Kai esate jam ištikimi, jis tikrai veda jus ten, kur niekada net neįsivaizdavote būti. Jis kovoja jūsų pusėje tam, kad jūs galėtumėte kurti laimingą gyvenimą.

-
Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, tu sakai, kad jei tu už mane, tai, kas gali būti prieš mane. Kartais mane vargina abejonės, nerimas, baimė, liūdesys. Kartais jaučiu, kad nebeturiu jėgų kovoti su sunkumais. Kartais manau, kad esu per senas, per daug ligotas, kad pasiekiau savo galimybių ribas, kad nepagerės mano gyvenimas, mano santykiai, mano finansinė padėtis. Žinau, kad tokia mąstysena užtveria kelią tavo veikimui. Kartais man atrodo, kad kliūtys, ligos, skolos, problemos neįveikiamos. Tačiau žinau, kad tau viskas įmanoma. Tu mėgsti daryti tai kas žmogui nerealistiška, neįtikėtina, neįsivaizduojama. Tu jau dabar kovoji mano kovas. Tu stiprini mano sveikatą. Tu rodai man naujas galimybes. Tu nori, kad sustiprėčiau ir dar daugiau pasiekčiau gyvenime, kad dar labiau tarnaučiau vargstantiems, kad dar dosniau remčiau stokojančius, kad drąsinčiau nusivylusius ir abejojančius. Savyje nešioju didžiausią jėgą visatoje. Esu stiprus tavyje. Tu kovoji mano pusėje. Tu turi nuostabų planą mano gerovei. Tavo gerumas tęsiasi per visas mano gyvenimo dienas. Panaudok mane ir parodyk pasauliui savo galią per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys