Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA  

Mieli mano svetainės lankytojai ir skaitytojai,

Šventasis Raštas sako, kad mes turime tą pačią Dvasią, kuri prikėlė Jėzų iš mirties (plg. Rom 8, 11). Ši Dvasia slypinti mumyse gali pakylėti mūsų gyvenimą į naują lygmenį. Per vieną akimirką ji gali pašalinti bet kokią ligą, skolą, priklausomybę, trūkumą mūsų gyvenime. Jos neriboja ekonominė situacija, medicinos pasiekimai, mūsų išsilavinimas, patirtis, kitų nuomonė. Ji gali atverti mums reikiamas duris. Ji gali parodyti slypintį talentą. Ji gali pritraukti žmones, kurie padės mums siekti savo tikslų ir svajonių.

Linkiu Jums, kad Kristaus Prisikėlimo šventė padėtų Jums dar labiau atrasti ir panaudoti tą pačią galią, kuri prikėlė jį iš mirties.
Būkit laimingi.

Tikėjimo palaima

2024 04 07

Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“ /Jn 20, 29/

Pakalbėkime šiandien apie tikėjimo palaimą. Mūsų tikėjimas nuostabiai tvarko mūsų gyvenimus, mus veda pačiu geriausiu mums keliu net ir tuomet, kai nematome jokių gerų pokyčių. Tačiau daugelį žmonių vargina abejonės. Jie sako: „Nežinau, kaip susirasiu darbą... Nematau jokio išeities iš finansinių problemų.... Nebežinau, kaip auklėti savo vaiką... Tikriausiai jau nebeišsipildys mano svajonė... Nesukursiu šeimos...“ Jie nori viską žinoti, stebėti, kontroliuoti ir numatyti logiškai. Tai sukelia jiems daug įtampos, nerimo ir streso. Tačiau Šventasis Raštas sako, kad nesame pašaukti į pasaulį vargingam gyvenimui. Jis moko mus priimti tikėjimo palaimos turtus. Tikėjimas padeda mums atverti savo gyvenimą ir priimti visa tai, ko mums reikia.

Kai kurie sako: „Jau tris metus meldžiuosi, kad vaikas būtų drausmingesnis, bet nematau jokio pasikeitimo... Jau penkis metus bandau užsimokėti skolas, tačiau nesėkmingai... Atrodo, kad Dievas nieko nedaro.“ Negalime taip sakyti, nes nematome, ką jis daro užkulisiuose. Jei nematome pokyčių, tai dar nereiškia, kad Dievas nieko nedaro. Jis darbuojasi stipriausiai, kai atrodo, kad niekas nesikeičia. Kiekvienu sunkmečiu, kai nematome Dievo veikimo, jis rengia mūsų širdis naujoms malonėms. Jis stiprina mūsų tikėjimą ir didina mūsų atvirumą jam. Mūsų tikėjimas leidžia jam veikti ir kurti tai, kas mums atrodo neįmanoma. Mūsų tikėjimas padeda mums atskleisti neribotą meilės galią, kuri slypi kiekviename iš mūsų.

Viena jauna moteris vėlai vakare važiavo greitkeliu. Ten prakiuro jos automobilio padangą. Išsigandusi stovėjo šalikelėje ir mąstė apie tai, kas baisaus jai gali nutikti. Privažiavo automobilis, išlipo vyras, kuris padėjo jai pakeisti padangą. Jie kalbėjosi, pasakojo apie save, surado bendrų interesų, vėliau vėl susitiko, susidraugavo. Šiandien jie jau daug metų gyvena santuokoje. Galite sakyti, kad tai atsitiktinumas. Šiems žmonėms tai buvo Dievo veikimas. Jis darbavosi jau daug metų, rengė viską taip, kad iš tūkstančių galimų variantų, įvyktų tai, kas geriausiai tiems jauniems žmonėms. Tas jaunas vyras prieš kelis mėnesius persikėlė gyventi į tą vietovę dėl darbo. Iš daugelio žmonių, būtent tą dieną, tuo keliu turėjo važiuoti ir sustoti jos gyvenimo draugas, apie kurį ji jau seniai svajojo. Mūsų tikėjimas viską sudėliojo. Jis nuostabiai tvarko mūsų gyvenimus. Jis padeda mums sutikti reikiamą žmogų, surasti puikų darbą, patirti išgydymą iš sunkios ligos.

Vienas kunigas pasakojo apie tai, kaip jo bendruomenė prašė iš miesto valdžios išnuomoti jiems seną nebenaudojamą sporto areną, kurią jie naudotų jaunimo renginiams, pamaldoms ir konferencijoms. Po kelių mėnesių sunkių derybų, jiems pavyko surasti dešimt miesto tarybos narių, kurie būtų balsavę už šios bažnyčios bendruomenės projektą. Tų balsų būtų užtekę sprendimui priimti ir sutarčiai sudaryti. Tačiau kelias dienas prieš posėdį vienas iš narių nusprendę pakeisti savo nuomonę ir nepritarti šiai nuomos sutarčiai. Kunigas pasakojo, kad tą akimirką jis jautė, kaip slysta ta sporto arena iš jo rankų. Visas įdėtas kelių metų pasirengimo darbas tuojau bus veltui iššvaistytas.

Tuomet visa bendruomenė nusprendė melstis ir toliau darbuotis, ieškant kitų narių pritarimo. Jie tikėjo, kad Dievas kažką nuostabaus rengia jų bendruomenės gerovei. Paskutinę naktį jiems pavyko gauti dar vieną pritarimą. Tai buvo žydų kilmės tarybos narys, nusprendęs balsuoti už juos. Bendruomenė gavo labai reikalingą pastatą savo reikmėms. Tarybos narys pasakojo, kad nepažįstama žydų kilmės moteris jam paskambino ir liepė balsuoti už bažnyčios projektą. Nei tarybos narys, nei kunigas, nei kitas bendruomenės narys nepažino tos moters. Jų tikėjimas leido neribotai meilės galiai veikti ir padaryti tai, ko negalėjo padaryti kunigas su visa bendruomene. Dievas pasinaudojo kitos tikėjimo bendruomenės žmogumi tam, kad padėtų laimėti jų kovoje. Jis daugelį metų darbavosi, kad pirmiausiai būtų pastatyta ta sporto arena krepšininkams, o vėliau ji būtų dovanota tiems, kurie jį šlovina, jo ieško, jam dėkoja. Jis nematomu būdu viską nuostabiai tvarkė.

Kai žvelgiate į praeitį, dažnai negalite paaiškinti, kodėl kažkas gero jums atsitiko, kodėl sutikote reikiamą žmogų, kodėl išsisprendė problema po daugelio metų. Tai mūsų tikėjimo galia, kuri visada veikė nematomai. Ta meilės galia yra stipriausia visatos jėga, ji visada su mumis, nuolat paslaptingai darbuojasi mūsų gerovei. Mūsų tikėjimas leidžia jai darbuotis ir keisti jūsų gyvenimus.

Visatos Kūrėjas sukūrė mus ir dovanojo mums visatos turtus. Jis toliau nuolat darbuojasi mūsų gerovei. Jis tikrai nedaro 3 ar 5 metų pertraukos savo veikloje. Danguje nėra sunkmečio. Net ir šią akimirką jis viską nuostabiai dėlioja, nors to ir nematome. Jis jau išrikiavo žmones, kuriuos sutiksime ateityje. Jis geriausias galimybes mums jau sudėliojo tvarkingai daugelį metų į ateitį. Jis jau rengia atsakymus ir sprendimus toms problemoms, su kuriomis susidursime ateityje. Jis jau dabar apginkluoja kantrybe ir ištverme ateities ligoms, netektims, nesėkmėms ir kitiems išbandymams. Jis jau šiandien duoda visa tai, ko mums reikės po 10 ir po 20 metų. Galbūt dar nematote viso to dabar. Tačiau stipriausia visatos jėga viską tvarko mūsų gerovei.

Kai kasdien dėkojame jam, kai leidžiame jam tvarkyti savo gyvenimą, jis daro tai, kas mums atrodo neįmanoma. Jis ir šiandien žino, ką reikia siųsti į mūsų gyvenimą, kas turi mus užtarti, ką turime sutikti. Kai tikime jo gerumu ir galia, mes leidžiame jam tvarkyti savo gyvenimą. Jis pripildo mus išmintimi, sėkme, turtu, ramybe, viltimi ir stiprybe. Tuomet sumažėja nerimo, pasimetimo, abejonių, nusivylimo. Mūsų tikėjimas padeda mums priimti gausius malonės turtus. Mes priimame visa tai, ką jis mums dovanoja. Mes priimame tikėjimo palaimą, kuri padeda mums kurti laimingą, sėkmingą, sveiką, turtingą, ilgą ir šventą gyvenimą, kuriam esame pašaukti.

-
Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, tu sakai, kad palaiminti tie, kurie tiki tuo, ko dabar dar nemato. Dėkoju tau už tikėjimo palaimą, kurią man dovanoji. Dažnai matau daug problemų, sunkumų, nesėkmių, kurios atima mano gyvenimo džiaugsmą ir ramybę. Tačiau tikiu, kad tu viską nuostabiai tvarkai. Tikiu, kad tu darbuojiesi mano gerovei. Tu siunti man reikiamas galimybes ir žmones. Tu vedi mane ten, kur turėčiau būti ir džiaugtis. Tu nuolat kažką gero darai mano gyvenime. Tu kuri stebuklus kiekvieną dieną ir nedarai jokios pertraukos savo veikloje. Danguje nėra sunkmečio. Net ir šią akimirką tu viską nuostabiai dėlioji, nors to ir nematau. Tu jau siunti man žmones, kuriuos turiu sutikti. Tu jau tvarkingai sudėliojai geriausias galimybes daugelį metų į ateitį. Tu jau žinai sprendimus tų problemų, kurių dar nepatyriau. Tu duodi man stiprybės, kurios man reikės ligos, nesėkmės, netekties metu. Tu žinai mano planus, tikslus, svajones. Tikiu, kad su tavo palaima visa tai taps tikrove. Visi mano darbai bus sėkmingi. Padėk man dažniau prisiminti, kad tu kiekvieną akimirką darbuojiesi ir ruoši man naujus gerus dalykus. Mokyk mane pastebėti tavo veikimą, tau dėkoti ir leisti tau toliau kurti tai, ką tu nori man dovanoti. Padėk man priimti, dėkoti ir tikėti tavo malonės gausa per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys