Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

MOKYMAI

Gausios dovanos

2022 06 19

Paėmęs penkis kepalėlius ir dvi žuvis, jis pažvelgė į dangų, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, kad išnešiotų miniai. Visi valgė ir pasisotino. /Lk 9,16-17/

Devintinių Evangelija dar kartą parodo mūsų gausias dovanas. Kristaus Kūnas ir Kraujas yra jo dovana, kuri mus maitina, girdo, stiprina ir valo. Ji leidžia mums prisiliesti prie amžinybės. Ji parodo, kad Dievas mus labai myli ir nuolat rūpinasi mūsų gerove. Jis rūpinasi mūsų dvasinėmis ir fizinėmis reikmėmis. Jis dovanojo mums amžinąjį gyvenimą. Jis dovanoja ir visa tai, ko mums reikia šiame gyvenime. Kartais jaučiamės visiškai neverti priimti jo malonių. Bet jo dovanos parodo ne mūsų pačių gerumą. Mūsų dvasiniai ir materialiniai turtai parodo, koks geras yra Dievas. Evangelija dažnai pasakoja apie tai, ką jis duoda tam, kuris jo ieško. Dažnai pasakoju apie tai, kaip jis gydo ligas, atveria naujas galimybes, siunčia būsimus sutuoktinius, teikia visa tai, ko reikia mūsų sielai ir kūnui.

Kai kurie klausia: „Kodėl kunigas Rytis toks linksmas? Kodėl jis toks keistas? Kodėl jis taip dažnai šypsosi? Juk normalūs žmonės nėra tokie?“ Mano šypsena rodo, kad esu labai laimingas ir palaimintas. Semiuosi džiaugsmo, stiprybės ir laimės iš visagalio ir mylinčio Viešpaties, kuris daro nuostabius darbus mano gyvenime. Negaliu paslėpti jo gausios palaimos man. Esu sveikas, ramus, sėkmingas, stiprus. Užsiimu mėgstama veikla. Dirbu ir gyvenu su puikiais žmonėmis. Padedu kitiems atskleisti ir panaudoti tai, kas geriausia slypi juose. Mokau įveikti sunkumus ir iššūkius. Turiu daug didelių svajonių ir prasmingų tikslų.

Žinoma, aš kaip ir visi susiduriu su įvairiais sunkumais, nuo kurių niekas nėra apsaugotas. Bet nugaliu visas kliūtis savo kelyje. Kasdien dėkoju už visus turtus, laimėjimus, pasiekimus, kuriuos jis man dovanojo. Dievas yra geras man ir kiekvienam žmogui, kuris atkakliai jo ieško, jam ištikimai tarnauja ir tiki jo meile bei galia.

Jis pamaitino didelę minią žmonių. Jis galėjo nedaryti tokio stebuklo. Galėjo leisti jiems išeiti ir patiems pasirūpinti savo maistu. Tačiau jis davė jiems maisto daugiau negu jiems reikėjo. Jis pasirūpino žmonių materialine gerove. Jis ir šiandien duoda mums ne tik maisto, bet ir dovanoja mums gražų namą, didelį sklypą, naują automobilį. Jis nori, kad tėvai laimintų vaikus dideliu palikimu. Jis kovoja su skurdu ir trūkumais pasaulyje. Jis gėrisi žmogaus laimėjimais ir turtais. Jis laimina žmones turtu tam, kad jie galėtų paremti stokojančiuosius. Jis dovanoja naujas verslo idėjas ir galimybes tam, kad jie dalintųsi savo patirtimi ir laiku bei remtų vargstančiuosius.

Jis turi visa tai, ko jums reikia. Jei jis duos jums gausių turtų, Dangus tikrai nevargs, nenuskurs, nesubankrutuos. Šventasis Raštas sako: „Džiaukis iš širdies VIEŠPAČIU, ir jis suteiks tau, ko trokšta tavo širdis /Ps 37, 4/.“ Gėrėkitės jo palaima ir mąstykite apie jo malonių gausą savo gyvenime. Kai su džiaugsmu dėkojate už jo gerumą, jis tikrai suteikia visa tai, ko jūs siekiate. Kai priimate jį į savo gyvenimą, jis duoda jums daug daugiau negu prašote arba siekiate.

Vienas jaunas vadybininkas atėjo pas savo kunigą patarimo ir sakė, kad jam buvo pasiūlyta užimti žymiai aukštesnes pareigas įmonėje. Tai buvo didelė prekybos įmonė. Tokio jauno žmogaus tose aukštose vadovų pareigose dar niekada nebuvo tos įmonės istorijoje. Jis klausė kunigo: „Ar turėčiau priimti šias pareigas? Ar tai krikščioniškas pasirinkimas? Juk daug labiau patyrę kolegos negavo tokio paaukštinimo. Visada siekiau paaukštinimo. Tačiau dabar jaučiuosi kaltas, kad paimu kito žmogaus paaukštinimą. Jau dabar mane apkalba. Kai kurie jau man pavydi. Praradau jau keletą draugų. Gal turėčiau atsisakyti šio pasiūlymo ir užleisti šią naują vietą kitiems?“ Kunigas atsakė klausimu: „Iš kur mes gauname gerus dalykus? Kas mums dovanoja paaukštinimą, sveikatą, ramybę, turtus? Ar iš žmonių mes tai gauname? Ar per žmones mums suteikiamos tokios dovanos? Kas yra tikrasis visų mūsų gėrybių Kūrėjas?“

Mes žinome, kad ne žmonės, bet Dievas yra mūsų gerovės šaltinis. Per žmones jis dalina savo malones mums taip, kaip jam patinka. Malonė neužsitarnaujama. Ji duodama ne už nuopelnus ar patirtį. Negalime numatyti ar apskaičiuoti, ką, kam ir kada jis dovanos. Jis duoda įvairias dovanas taip, kaip jis nori.
Ką parodo jūsų turtas, sveikata, gerovė ir klestėjimas? Jūsų gausūs materialiniai turtai rodo ne jūsų gerumą, ne jūsų talentus, ne jūsų pastangas, ne jūsų nuopelnus. Jūsų laimėjimai, pasiekimai ir pergalės parodo visam pasauliui Dievo turtingumą, jo dosnumą, jo rūpestį, jo galią ir jo meilę kiekvienam, kuris jo nuoširdžiai ieško.

Drąsiai priimkite naujas verslo galimybes, paaukštinimą, gražų automobilį, stiprią šeimą, pilną išgydymą, sėkmę ir klestėjimą iš Viešpaties turtingos ir dosnios rankos. Rodykite pasauliui, ką jis daro jūsų gyvenime. Savo gyvenimu rodykite jo garbę ir didybę. Neslėpkite savo turtų, savo laimėjimų, savo talentų, savo gerovės.

Parodykite kitiems, kas nuolat rūpinasi kiekvieno dvasine ir materialine gerove.
Dievo dovanos skirtos ne tik jūsų gerovei ir laimei. Jos skirtos tam, kad pasaulis pamatytų tai, ką jis gali tikinčiojo gyvenime. Parodykite, kad visi matytų tai, ką gaunate. Papasakokite apie tai, kas jūsų gerovės šaltinis. Gyvenkite taip, kad kiti norėtų turėti tai, ką jūs turite. Kalbėkite apie savo turtų šaltinį, kad ir kiti jį pažintų, tikėtų, priimtų, sektų, pamiltų ir garbintų. Jei savo gyvenimo laimėjimais, pasiekimais ir turtais rodysite neribotą jo meilės galią pasauliui, jūs priimsite dar daugiau gėrybių, sveikatos, stiprybės, išminties ir kitų malonių. Šlovinimas atvers jūsų gyvenimą ir jūs priimsite visa tai, ko jums dar reikia. Jūs kursite patį gražiausią gyvenimą, kuris jums dovanotas.

Mūsų garbė ir didybė

2022 06 12

Tu padarei jį tik truputį žemesnį už save ir apvainikavai jį garbe ir didybe. /Ps 8, 6/

Pamąstykime apie mūsų garbę ir didybę. Kartais ryte neturite geros nuotaikos. Liūdnos mintys sukasi galvoje: „Nenoriu eiti į darbą. Vėl bus sunki diena. Manęs laukia tos pačios problemos, tie patys nemieli žmonės. Nebeturiu kantrybės kovoti su savo vaikais.“ Taip mąstydami, pasirenkate kurti blogą dieną.
Tie, kurie pasirenka kurti gerą dieną, ryte kartoja: „Tai bus nuostabi diena.

Kažkas gero laukia manęs šiandien. Esu palaimintas, nuostabiai sukurtas. Esu apvainikuotas Dievo garbe ir didybe. Tikiuosi naujų galimybių, netikėtų sprendimų, gražių įvykių, puikių žmonių.“ Taip kalbėdami jie rengia kelią didesniems laimėjimams, naujoms gėrybėms, reikalingiems pokyčiams.

Dievas girdi jūsų maldą ir tą pačią akimirką sako angelams: „Girdite, ką jis sako. Jis tiki mano gerumu. Jis tiki mano žodžiu. Jis žino, kad jį sukūriau tik truputį žemesnį už save. Jis žino, kad jis turi mano galią ir garbę. Jis tiki mano gydančia galia, kai gydytojai negali jam padėti. Jis tiki svajonės išsipildymu, neturėdamas pakankamai išteklių. Jis turi stiprų tikėjimą mano meilės galia. Eikite ir sutvarkykite viską taip, kad jo svajonė išsipildytų. Eikite ir sudėliokite visas išorines sąlygas jo gerovei. Veskite jam reikiamus žmones. Atverkite jam reikiamas duris.“ Tokia jūsų malda leidžia Dievui apsireikšti netikėtais būdais.

Vieną ankstų rytą vaikščiojau parke ir stebėjausi, girdėdamas daugybę įvairių paukščių balsų. Jie džiaugėsi ta diena. Jie čiulbėjo labai garsiai. Jie skleidė daug linksmų garsų. Atrodė, kad jie švenčia ir puotauja. Mąsčiau: „Kaip galite džiaugtis šiandien, kai daugeliui žmonių šiandien sunku? Atrodo, kad jums nerūpi jokie sunkumai.“ Mąsčiau apie tai, kodėl jie laimingi. Jie žinojo laimės paslaptį. Jie buvo laimingi, nes jie neskaitė ryto laikraščio naujienų. Jie nežinojo, kad ekonomika nusmuko. Jie žinojo, kad jų dangiškasis Tėvas viską valdo. Jie žino, kad jis rūpinasi jais. Jie džiaugiasi ir gėrisi kiekviena diena, nežiūrėdami sunkių sąlygų.

Jie moko mus kasdien ryte keltis su giesme širdyje. Kai pradedame dieną su šlovinimo giesme, mes visada einame iš namų su šypsena. Kai ryte pasirenkame džiaugsmą, mes lengviau išlaikome jį per visą dieną. Tuomet mes leidžiame neribotai meilės galiai veikti visose mūsų gyvenimo srityse. Džiaugsmas daro teigiamą įtaką mūsų savijautai, sveikatai, santykiams. Jis daro teigiamą įtaką mūsų kūrybingumui, darbo rezultatams ir pajamoms.

Šventasis Raštas sako: „Visuomet džiaukitės /1 Tes 5, 16/.“ Jis moko mus pasirinkti džiaugsmą ne tik tuomet, kai viskas puikiai sekasi, kai esame laimingi. Jis moko mus džiaugtis ne tik tuomet, kai kiti su mumis elgiasi teisingai, kai ekonomika stipri. Apaštalas moko mus džiaugtis nuolat. Jis moko mus džiaugtis kai tamsu ir kai saulėta, kai sunku ir kai gera. Visada galime pasirinkti džiaugsmą, nes Dievo meilės galia veikia nuolat.

Kai patiriame įžeidimus, neteisingumą ir nepagarbą, mes mokomės ir tampame stipresni, ištvermingesni, išmintingesni, atsparesni. Visi sunkumai visada veda mus į naujas pergales ir laimėjimus, į paaukštinimą, į naujus turtus. Kelias į sėkmę veda mus per nesėkmes. Sunkumai visada stiprina, moko, ugdo.

Šventasis Raštas sako: „Mes taip pat didžiuojamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas gimdo ištvermę, ištvermė – išbandytą dorybę, išbandyta dorybė – viltį /Rom 5, 3-4/.“ Šventasis raštas moko mus moko mus pasirinkti teisingą požiūrį. Jis moko mus, kaip kurti laimingą gyvenimą. Kai pasirenkame teisingą požiūrį, mes tikimės ypatingų laimėjimų, didelių malonių. Kai negalime pakeisti situacijos ir aplinkybių, mes visada galime pakeisti savo mąstymą ir požiūrį. Negalime pakeisti ekonominių sąlygų. Bet galime pakeisti požiūrį į ją ir tikėti: „Ne ekonomika, bet Dievas dovanoja man klestėjimą. Mano finansiniai sunkumai kelia nerimą, bet pasirenku šiandien gyventi ramiai ir daryti tai, ką galiu geriausiai.“ Mūsų minčių išdėstymas dar labai stiprią įtaką mūsų gyvenimui. Kai kasdien keliamės su džiaugsmu, tuomet mes esame pasirengę naujiems laimėjimams.

Gal dabar labai tamsu jūsų gyvenime. Prisiminkite, kad Dievas šviečia be pertraukos. Tą šviesą dabar tik laikinai užstoja piktojo sukurti debesys jūsų kasdienybėje. Tai laikini debesys. Jie negali pasilikti amžinai. Jo saulė vėl švies jūsų gyvenime. Jokie sunkumai, problemos, nesėkmės, netektys negali atimti jūsų džiaugsmo be jūsų leidimo. Kai pasirenkame ir išlaikome džiaugsmą, mes kuriame laimingą, sėkmingą, sveiką gyvenimą.

Gal sunki finansinė padėtis kelia jums nerimą. Gal gydytojo diagnozė kelia jums baimę. Lengva pasiduoti negatyvumui sunkiu metu. Tačiau Šventasis Raštas moko: „Laikykite, broliai, tikru džiaugsmu, kad pakliūvate į visokius išmėginimus /Jok 1, 2/.“ Jis moko jus išlaikyti džiaugsmą sunkumuose. Kai prarandate džiaugsmą, jūs prarandate savo stiprybę. Kai išlaikote džiaugsmą sunkiu metu, jūs esate stiprūs. Jūs lengviau ir greičiau įveikiate daugiau kliūčių.

Sunkumus visada gaunate kaip išbandymą vedantį į naujus laimėjimus, paaukštinimą, naujas galimybes, naujas pajamas. Kiekvienas įžeidimas padaro jus stipresnius. Kiekviena nesėkmė moko jus išminties ir teisingų pasirinkimų. Kiekvienas sunkus santykis ugdo jūsų ištvermę ir kantrybę. Kiekvienas iššūkis stiprina jūsų atsparumą. Priimkite sunkumus kaip Dievo dovaną, kuri padeda jums kurti patį geriausią gyvenimą, kuriam esate pašaukti.

Dvasia visų gerovei

2022 06 05

Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui. /1 Kor 12, 7/

Pakalbėkime apie Dvasią, kuri veikia visų gerovei. Per Krikštą visi esame gavę Šventąją Dvasią, kuri šiandien veikia mūsų gyvenime. Ji veda mus, ji gydo mūsų kūną ir protą, ji įkvepia mus dideliems darbams. Ji drąsina mus, moko mus, keičia ir stiprina mus kiekviename žingsnyje. Ji darbuojasi visų gerovei - bendram labui.

Kai stovykloje vakare uždegamas laužas, visi renkasi prie jo. Laužo šviesa traukia visus. Niekas nenori pasilikti tamsoje. Ugnis šviečia tamsoje, šalina tamsą, nušviečia viską aplinkui. Kaip ugnis taip ir Šventoji Dvasia šviečia mums. Ji traukia mus prie savęs. Ji rodo mums kelią. Ji parodo mums, ką turime pasirinkti. Ji suteikia mums išmintį, kurios mums reikia darant teisingus pasirinkimus.

Girdėjau pasakojimą apie vieną vyrą, kuris vieną rytą verkė savo darbo vietoje. Daugelį metų jis toje įmonėje darbavosi, kasdien bendraudamas su būsimais įmonės partneriais ir pasirašydamas sutartis su jais. Šis 52 metų vyras verkė ir pasakojo apie tai, kas įvyko tą rytą. Tą rytą jis turėjo pasirašyti sutartį su nauju įmonės parneriu. Visos derybos vyko sklandžiai. Viskas buvo paruošta jų bendradarbiavimo pradžiai.

Tačiau visą naktį jis negalėjo užmigti. Vidinė nuojauta jam sakė, kad tai klaidingas žingsnis. Kai mąstė apie sutarties pasirašymą, jis jautė labai stiprų vidinį prieštaravimą ir nerimą. Jis nusprendė dar kartą paieškoti informacijos apie to partnerio veiklą. Staiga internete jis surado informaciją apie tai, kad jis jau daug žmonių apgavo ir sugriovė verslus. Jis verkė, nes jis tą rytą atpažino nusikaltėlį. Vidinis balsas patarė jam nepasirinkti šio žmogaus. Jis verkė, nes džiaugėsi ir stebėjosi Šventosios Dvasios stebuklingu vedimu ir jos labai praktišku bei išmintingu patarimu.

Kai apaštalai gavo Šventąją Dvasią, jie jautė, kad kažkas degė jų širdyse. Šventoji Dvasia dažnai vaizduojama kaip ugnis. Ji šviečia mums. Ji rodo, ką turime daryti ir ko nedaryti, kaip elgtis ir susivaldyti. Ji nurodo su kuo draugauti, kokį žmogų pasirinkti, kokį darbą pradėti, kur investuoti savo pinigus. Ji pažįsta tą žmogų, su kuriuo susitinkame, bendraujame arba draugaujame. Ji pasako, su kokiais žmonėmis bendradarbiauti ir nuo kurių pasitraukti. Ji rodo, kokiais verslo arba veiklos pasiūlymais ir galimybėmis pasinaudoti, kokių vengti. Šventoji Dvasia yra labai praktiška. Ji visada veda į laimingą gyvenimą.

Ugnis duoda mums ne tik šviesą, bet ir šilumą. Ugnis sušildo žmogaus sušalusį kūną. Šaltą dieną žmonės stengiasi surasti sausų malkų, sukurti laužą ir sušilti prie jo. Taip pat ir Šventoji Dvasia sušildo žmogaus sielą. Ji guodžia ir ramina tą, kuris patyrė netektį, nesėkmę, įžeidimą, vienišumą. Ji apkabina, sušildo ir nuramina vargstantį žmogų. Ji visada su jumis, kai nieko kito nėra su jumis. Ji su jumis, kai jūs esate apgauti, apvogti, pažeminti, įskaudinti, vieniši. Ji visada su jumis, kai verkiate, kai jaučiatės vieniši namuose, kai liūdite dėl netekties. Ji bus su jumis, kai jus paliks brangiausias žmogus, gyvenimo draugas, sutuoktinis. Jos vardas Šventoji Dvasia. Ji visada šalia jūsų pačią sunkiausią dieną ir tamsiausią naktį.

Ugnis ne tik šviečia ir šildo, bet ir naikina. Šventoji Dvasia sunaikina visa tai, kas nereikalinga mūsų gyvenime. Ji nuvalo mus, išgrynina, atnaujina. Ji gydo ligas, šalina silpnybes ir priklausomybes. Ji nuvalo mūsų nuodėmes, kaltes, nuoskaudas. Tai nėra labai malonus dalykas. Bet tai labai reikalingas ir naudingas procesas.

Kai aukso rūda gryninama, ji supilama į didelius indus ir kaitinama ugnimi tam, kad atsiskirtų nereikalingos priemaišos. Po to indas atšaldomas ir nuimamos priemaišos iš to indo. Paskui rūda vėl kaitinama ugnimi tam, kad atsiskirtų dar daugiau priemaišų. Vėl atšaldoma ir vėl kaitinama. Tai kartojama tol, kol auksas tampa švarus, išgrynintas, išvalytas. Šventoji Dvasia panašiai elgiasi su mumis. Ji degina mus ir apvalo mus nuo visokių silpnybių, ligų, kalčių, prisirišimų. Ji šalina visas kliūtis, kurios trukdo Dievui veikti mūsų gyvenime.

Kai prašome Dievą pagalbos, kai prašome išgydymo, sveikatos, ramybės, laimingos šeimos, sėkmės darbe, kartais Šventoji Dvasia kaitina ir degina mus. Ji degina mus savo ugnimi tam, kad taptume švarūs ir atviri Dievo palaimai. Ji degina mūsų blogus įpročius, baimes, melą, neapykantą, pavydą. Ji atnaujina mus, sustiprina mus. Ji ugdo mūsų išmintį, drąsą, gerumą, galią, ištvermę, atsparumą, kūrybingumą. Ji padeda mums kurti laimingą, turtingą, sveiką, ramų ir šventą gyvenimą.

Kiekviena diena yra Dievo dovana. Ji ypatinga, nepakartojama, unikali, vienintelė. Dalis žmonių praleidžia ją būdami pikti, nuliūdę, praradę drąsą, mąstydami tik apie tuos, kurie juos įžeidė, juos apkalbėjo, atstūmė arba jiems pakenkė. Kiti pasirenka eiti per sunkumus su dėkingumu, džiaugsmu, entuziazmu ir optimizmu. Blogio sėklos negali augti dėkingoje širdyje. Kai kiekvieną rytą dėkojame Dievui už naują dieną, atkakliai darbuojamės siekdami savo svajonių, mes esame laimingesni. Mes lengviau ir greičiau pasiekiame daugiau savo tikslų.  Kai žvelgiame su viltimi į ateitį, tikėdamiesi gerų dalykų, tarnaudami kitiems, tuomet priimame vis daugiau Šventosios Dvasios dovanų, kurios yra mums parengtos ir nuolat siūlomos.

Kun. Rytis Gurkšnys