Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

MOKYMAI

Nepaprastas tikėjimas

2023 03 12

Jėzus atsakė: „Moterie, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite Tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje“ /Jn 4, 21/.

Pakalbėkime šiandien apie nepaprastą tikėjimą. Nepaprastas tikėjimas siekia daugiau negu mes galime planuoti arba įsivaizduoti. Nepaprastas tikėjimas siekia daugiau negu žmogui atrodo įmanoma pasiekti. Toks tikėjimas veda į tai, kas nerealistiška, neįtikėtina arba nelogiška. Toks tikėjimas reikalauja daug drąsos. Nepaprasto tikėjimo žmogus yra radikalus, ekstremalus, nenormalus. Toks žmogus tikisi daug daugiau, negu kiti. Jis prašo daugiau sveikatos, galimybių, draugų, sėkmės, kūrybingumo, pajamų, stiprybės, ramybės, laimės. Jis tikisi gauti nepaprastų ir didelių malonių, nes jis žino, kad jis yra Visagalio amžinojo Tėvo vaikas. Jis drąsiai prašo neįtikėtinų ir neįmanomų dalykų, nes jis žino, kad Dievas jį beprotiškai myli.

Šventasis Raštas pasakoja apie Jozuės vadovaujamą izraeliečių kariuomenę, kuri kovojo su amoriečių armija. Dienos pabaigoje izraeliečiai buvo arti pergalės. Jozuė žinojo, kad jie privalo pasiekti pergalę iki vakaro, nes naktį jie negalės kovoti. Per naktį priešas atgaus jėgas, sustiprės ir įveiks juos. Artėjant vakarui, Jozuė prašė Dievą padaryti tai, kas buvo neįmanoma, neįprasta ir neįtikėtina. Jis prašė to, ko niekada nebuvo įvykę. Kai saulė pradėjo leistis, Jozuė meldėsi prašydamas, kad saulė sustotų danguje. Jis norėjo, kad saulė sustotų ir jos šviesa leistų jo kariuomenei sėkmingai užbaigti kovą. Žinoma, Dievas galėjo atsakyti: „Jozue, kas tu toks, kad prašai tokio dalyko? To dar niekada nėra buvę. Aš nestabdysiu saulės dėl tavęs. Tai savanaudiška. Tai sugriaus kitų žmonių gyvenimo ritmą.“

Tačiau Dievui patiko toks drąsus prašymas ir tvirtas tikėjimas. Jis džiaugėsi Jozuės radikaliu ir ekstremaliu prašymu. Tikriausiai jis mąstė: „Jozue, tu esi drąsus prašyti tokio dalyko. Aš esu drąsus padaryti tai, ko prašai.“ Šventasis Raštas sako: „Saulė sustojo ir mėnulis stovėjo, kol tauta atkeršijo savo priešams... Saulė sustojo viduryje dangaus skliauto ir nesiskubino nusileisti bemaž visą dieną /Joz 10, 13/.” Dievas sustabdė visos visatos judėjimą vienai dienai. Tai parodo, kokia galia slypi vieno žmogaus drąsioje maldoje.

Mes tikime Dievą, kuris mėgsta rodyti savo galią ir gerumą. Jis mėgsta daryti stebuklus. Mes tarnaujame „tam, kuris savo jėga, veikiančia mumyse, gali padaryti nepalyginti daugiau, negu mes prašome ar išmanome /Ef 3, 20/.“ Kai darbuojatės ir laikotės nepaprasto tikėjimo, jūs galite pamatyti nepaprastų rezultatų. Gal jums nereikia, kad šiandien sustotų saulė danguje ir dvigubai prailgintų jūsų dieną. Bet gal jums reikia, kad Dievas išgydytų jūsų sergantį vaiką, kurį jau daugelį metų vargina sunki liga. Gal jums reikia išspręsti sudėtingą šeimos santykių problemą.

Gal jums reikia daugiau sėkmės darbe. Drąsiai prašykite nepaprastų malonių. Tikėkite, kad galite gauti tai, kas jums dabar atrodo neįmanoma.
Gal jus vargina skola arba dideli finansiniai trūkumai. Gal nematote, kaip gali pasikeisti tokia situacija. Gal mąstote: „Dabar sunkmetis. Visiems sunku. Gal kaip nors išgyvensiu.“ Tai vidutiniškas tikėjimas. Biblija sako: „Dievas apgaubia jus savo malone. Jis laimina visus jūsų rankų darbus. Visi jūs darbai bus sėkmingi. Jūs nebesiskolinsite, bet skolinsite kitiems.“ Tikėkite, kad Viešpats jau dabar siunčia naujus klientus, rodo naujas veiklos galimybes, padeda jums atskleisti savo talentus ir dovanas.

Gal gydytojo diagnozė sako: „Tau neįmanoma pasveikti.“ Tačiau Šventasis Raštas sako: „Dievui nėra neįmanomų dalykų. Tikinčiam viskas galima.“ Gal nematote išeities iš sunkios situacijos. Tačiau Dievas gali parodyti jums kelią iš jos. Jis jau dabar stiprina jūsų sveikatą ir dovanoja joms visišką išgydymą. Jis nori dar labiau parodyti savo gerumą jums ir per jus visam pasauliui.

Daugelis šiandien turi vidutinišką tikėjimą. Žinoma, kad tai irgi labai geras žingsnis tam tikrame žmogaus dvasinės kelionės etape. Jie tiki, kad Dievas duoda tik tiek, kiek reikia jiems išgyventi ir jų šeimai išlaikyti. Tačiau krikščionis negali sustoti ir pasilikti prie savanaudiškų tikslų. Jis turi rodyti Dievo meilės galią pasauliui. Jis turi rodyti kitiems, kad Viešpats nori parodyti savo gerumą tam, kuris jo ieško.

Šventasis raštas sako: „Geras yra VIEŠPATS tiems, kurie jo laukia, žmogui, kuris jo ieško /Rd 3, 25/.“ Jei norite patirti neįtikėtinų pokyčių ir turtų savo šeimoje, veikloje ir gyvenime, jūs turite žengti vieną žingsnį toliau. Jūs turite drąsiai įžengti į nepaprastą tikėjimą.

Jėzus dažnai primena mums, kad mūsų tikėjimas leidžia Dievui darbuotis. Mūsų tikėjimas leidžia jo malonei lietis į mūsų gyvenimą. Mūsų tikėjimas atveria mūsų širdis jam ir jo veikimui. Mūsų tikėjimas atveria mums reikiamas duris. Jis siunčia mums tinkamus žmones. Jis rodo mums puikias galimybes. Jis stiprina mūsų sveikatą. Jis dovanoja mums tai, ką piktoji dvasia atėmė iš mūsų praeityje. Jis atlygina mums už patirtą neteisingumą. Jis veda mus ten, kur patirsime dar daugiau ramybės, džiaugsmo ir sėkmės. Jis duoda mums visa tai, ko reikia mūsų laimingam gyvenimui.

Mūsų ir kitų palaiminimas

2023 03 05

Padarysiu iš tavęs didelę tautą ir tave palaiminsiu; išaukštinsiu tavo vardą, ir tu būsi palaiminimas. /Pr 12, 2/

Pakalbėkime šiandien apie mūsų ir kitų palaiminimą. Per Abraomą mes visi palaiminti. Be to, mes esame pašaukti būti palaiminimas kitiems. Sukurdamas mus, Dievas davė mums visa tai, ko reikia laimingam gyvenimui. Jis jau davė mums reikiamus žmones, galimybes, talentus, stiprybes. Jis davė mums visa tai, ko trokšta mūsų širdis. Jis myli mus ir nori, kad dar labiau laimintume tuos, kuriuos jis siunčia į mūsų gyvenimo kelią.

Šventasis Raštas sako: „Koks nuostabus yra tavo gerumas, sukauptas tiems, kurie tavęs pagarbiai bijo, ir teikiamas tiems, kurie ieško tavo užuovėjos, visiems žmonėms matant! /Ps 31, 20/.“ Vieniems sukauptas pagerėjimas sveikatoje arba išgydymas. Kitų laukia reikiamas žmogus, tvirta santuoka ir darni šeima. Kitiems sukauptos naujos idėjos, naujas verslas, naujas paaukštinimas. Visa tai sukauptos malonės, kurių jums reikės gyvenime. Visa tai jau sukurta, sutvarkyta ir duota jums. Esate gausiai palaiminti tam, kad galėtumėte būti palaiminimas kitiems.

Gal patiriate ypatingų sunkumų savo gyvenime. Gal jūsų patirtis rodo, kad neįmanoma nieko pakeisti. Gal išnaudojote daug savo pastangų, laiko ir jėgų. Gal investavote daug savo pinigų. Tačiau patyrėte nesėkmę. Gal jau mąstote, kad niekas nepasikeis. Gal manote, kad niekada nesutiksite reikiamo žmogaus, niekada nesustiprės sveikata arba nepagerės jūsų finansinė padėtis. Gal jūs jaučiatės pavargę ir nusivylę. Prisiminkite, kad Dievas žino, kur yra jums reikiamas žmogus. Jis žino, kas gali jus išgydyti. Jis žino, kur yra jūsų mėgstamas darbas.

Kartais labai ilgai nematote pagerėjimo. Manote, kad jūsų niekas nepastebi. Kartais jums atrodo, kad jūs jau praleidote tinkamas progas arba padarėte didelę klaidą. Piktoji dvasia sako: „Tu niekada nepasveiksi. Niekada neišsilaisvinsi iš priklausomybės. Niekada nesutiksi reikiamo žmogaus. Tu niekada nepasieksi savo tikslo.“ Tuomet labai lengva prarasti drąsą ir pasiduoti. Labai lengva atsisakyti savo didelio ir prasmingo tikslo.

Gal matote, kad kita šeima laiminga, sveika, džiaugiasi gerove. Jūs mąstote, kad Dievas dosniai laimina tą šeimą visokiomis gėrybėmis. Prisiminkite, kad ta šeima turi tai, kas jai skirta. Ji nepaima jūsų palaimos, sveikatos, ramybės, džiaugsmo ir gerovės. Niekas negali paimti tos Dievo dovanos, kuri jums skirta. Tikėkite, kad jis yra jums paruošęs daug nuostabių dalykų. Tikėkite Dievo galia ir gerumu. Tai padės jums priimti jo sukauptą palaimą jums.

Nepavydėkite kitiems pergalių ir laimėjimų, kurias jie patiria savo gyvenime. Švęskite kartu su jais jų laimėjimus. Džiaukitės, kad jiems sekasi. Gėrėkitės kitų sėkme ir laime. Būkite laimingi, kad kiti gavo paaukštinimą arba nusipirko namą. Džiaukitės, kad jie sukūrė šeimą ir susilaukė vaikų. Žinokite, kad Dievas, kuris visa tai davė jiems, tikrai duos ir jums tai, kas jums geriausia. Jei jis padarė nuostabių darbų jų gyvenime, jis tikrai dar gausiau parodys savo gerumą ir jūsų gyvenime. Jis ne tik žino, ko jums reikia, bet ir mato jūsų tikėjimą. Kai dėkojate jam už kitų palaiminimą, jūs parodote savo tikėjimą ir atveriate savo širdis savo malonėms.

Tas palaiminimas, kurį jums skyrė Viešpats, negali atitekti kitam. Nepavydėkite kitiems paaukštinimo arba naujo gerai apmokamo darbo. Jie gavo tai, kas jiems buvo skirta. Tai, kas tinka jiems, tikrai netinka jums. Jums sukaupta tai, kas jums reikalinga ir naudinga. Jis jums paruošė tai, kas jums teiks džiaugsmą ir laimę. Jis išlies jums malonių su pertekliumi tam, kad būtumėte palaiminimas kitiems. Per jus jis nori parodyti savo galią ir gerumą pasauliui.

Gal jūsų draugas arba šeimos narys turi geresnį darbą, didesnį atlyginimą ir naują namą. Jūs mąstote, kada Viešpats jus palaimins tokiomis dovanomis. Jūs kiekvieną sekmadienį garbinate Viešpatį, dosniai aukojate jo bažnyčiai, laikotės jo įsakymų. Tačiau nesikeičia sunki situacija darbe, finansuose ir namuose. Jūs pradedate nerimauti, nes nematote jokio pagerėjimo. Prisiminkite, kad jums jau paruošta visa tai, ko jums reikia laimingam gyvenimui. Jūs gausite tai, kas jums paruošta. Visa tai negali atitekti niekam kitam. Jūs gausite sutuoktinį, namą, išgydymą ir kitas dovanas, kurios jau sukauptos jums.

Jums nereikia ieškoti arba užsitarnauti Dievo malonių. Jos jus suras ir pripildys jūsų gyvenimą. Niekas negali paimti tos palaimos, kurią Viešpats paskyrė jums. Nepavydėkite kitiems gausios palaimos. Mažiau mąstykite apie tai, ką turi kiti. Dažniau dėkokite už tai, ką jūs turite, ką gavote, ką sukūrėte. Pasilikite ištikimi Viešpačiui, klausykite jo, garbinkite jį, tarnaukite jam. Tikėkite neribota jo meilės galia. Tikėkite, kad jis jau dabar darbuojasi jūsų gerovei, pripildo visas jūsų gyvenimo sritis, jus išaukština ir laimina.

Šventasis Raštas dažnai mums primena, kad Dievas nuolat gausiai mus laimina ir duoda sveikatą, stiprybę, išmintį, kūrybingumą, drąsą ir daugybę kitų malonių. Kiekvieną sunkią akimirką jis kovoja mūsų kovas kartu su mumis. Kai esame laimingi, turtingi, sėkmingi, sveiki, jis duoda mums dar daugiau palaimos, turtų, jėgų, sėkmės, sveikatos, ramybės ir džiaugsmo. Jis visa tai nori duoti tam, kad pasaulis pamatytų jo galią ir gerumą. Jis laimina mus su pertekliumi tam, kad galėtume daugiau laiminti kitus ir dar labiau padėti vargstantiems, nusivylusiems ir vienišiems žmonėms.

Įveikti kliūtis

2023 02 26

Paskui Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. /Mt 4, 1/

Pakalbėkime šiandien apie teisingus pasirinkimus. Visi kasdien patiriame piktosios dvasios įtaką, kuri trukdo mums pasiekti daugiau tikslų ir laimėjimų gyvenime. Ji trukdo mums kurti laimingą, sėkmingą ir sveiką gyvenimą. Nei vienas žmogus negali išvengti piktojo siūlomų minčių, žodžių ir veiksmų. Gal esate labai geras, stiprus ir šventas žmogus. Gal padarėte labai daug gerų darbų ir pasiekėte daug didelių bei prasmingų tikslų. Tačiau tikrai tam tikru metu jūs patirsite stiprią neigiamą sielos priešo įtaką tam tikroje jūsų gyvenimo srityje. Jis labiausiai atakuoja jus tuomet, kai esate arti tikslo pasiekimo, arti teigiamo pokyčio, arti išgydymo, arti susitaikymo, arti profesinės sėkmės, arti kito Dievo stebuklo.

Vienas jaunas vyras turėjo priklausomybę tabako cigarečių rūkymui. Jis pradėjo rūkyti būdamas 12 metų. Nuo keturiolikos metų amžiaus jis buvo visiškai priklausomas rūkalams. Jie valdė jo gyvenimą. Baigęs mokyklą ir universitetą jis įkūrė sėkmingą verslą. Jis turėjo talentą valdyti didelę įmonę, kuri greitai augo, plėtėsi ir klestėjo. Būdamas 30 metų amžiaus jis turėjo daug didelių ir prasmingų svajonių. Tačiau jautė, kad kažkas trukdo jam dar labiau išnaudoti savo talentus ir pasiekti tų tikslų, kurie degė jo širdyje.

Vieną dieną jis nuėjo pas labai seną kunigą pasikalbėti apie savo gyvenimą ir savo ateitį. Taip pat jis užsiminė apie savo priklausomybę, kuri jį vargino ir trukdė jam gyvenime. Išklausęs jo kunigas nepasmerkė jo ir nekritikavo jo elgsenos. Jis tarė jam: „Tu turi gražią ateitį. Tačiau cigaretė trukdo tau patekti ten.“ Tie kunigo žodžiai padarė labai stiprią įtaką jam. Tie žodžiai pakeitė jo požiūrį į save ir į savo gyvenimą. Jie paskatino jį sunaikinti kliūtį, kuri stovėjo jo kelyje į dar didesnes pergales. Jame gimė troškimas sunaikinti šį žalingą įprotį ir išsilaisvinti iš priklausomybės. Jis kartojo sau: „Neleisiu, kad šis mažas daiktas atimtų iš manęs tiek daug didelių dalykų, kurie manęs laukia ateityje.“ Jo įmonė pradėjo augti dar greičiau ir plėstis į kitas pasaulio šalis.

Šis vyras pakeitė savo požiūrį ir pakeitė savo likimą. Jūs irgi galite pakeisti savo požiūrį ir savo likimą. Gal maža silpnybė trukdo jums. Gal pavydas, gal nesusivaldymas, gal neatleidimas, gal negatyvus požiūris yra tas mažas dalykas, kuris neleidžia jums pasveikti, pagerinti santykių šeimoje, pasiekti didelių tikslų, kurie dega jūsų širdyje.

Apaštalas Paulius primena mums, kad gauname malonės su pertekliumi: „Tie, kurie su pertekliumi gauna malonės bei teisumo dovaną, viešpataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų /Rom 5, 17/.“ Prisiminkite, kad esate atpirkti, nes jūsų gyvenimas yra labai vertingas. Jūs sukurti ir pašaukti viešpatauti savo gyvenime. Jūs galite turėti visko su pertekliumi. Neleiskite, kad jūsų silpnybės pavergtų jus ir valdytų jūsų gyvenimą. Neleiskite, kad piktoji dvasia trukdytų jums kurti sveiką, turtingą ir laimingą gyvenimą. Prašykite maldoje stiprybės įveikti sielos priešo siunčiamus sunkumus, liga, netektis, nesėkmes. Prašykite ištvermės kovoje su savo silpnybėmis, ydomis, trūkumais. Prašykite išminties darant teisingus pasirinkimus ir sprendimus. Prašykite Dievo pagalbos nugalėti piktojo sukurtas kliūtis.

Viena 30 metų moteris patyrė labai didelį smūgį savo gyvenime. Ją įžeidė jos bendradarbis su kuriuo jis draugavo keletą metų. Jis ją pažemino kitų kolegų akivaizdoje ir nutraukė draugystę su ja. Vėliau ji labai norėjo susidraugauti su kitu vyru. Tačiau ji labai bijojo patirti tą pačią nesėkmę. Kiekvieno naujo susitikimo metu ją vargino stipri baimė, kuri neleido jai pasitikėti nauju žmogumi ir eiti pirmyn. Kai kalbėdavosi su nauju draugu, ji girdėjo piktosios dvasios balsą: „Tu darai klaidą. Jis tave paliks. Tu švaistai savo laiką ir jėgas. Tu vėl patirsi nesėkmę. Negali pasitikėti šiuo vyru. Visi vyrai vienodi.“ Ją vargino tokios mintys. Ji negalėjo kurti laimingos draugystės ir santuokos.

Dalis žmonių gyvena labai vargingai. Jie nelaimingi ir nesėkmingi, nes daro daug neteisingų sprendimų ir pasirinkimų. Jų gyvenime daug baimių, sumaišties, nerimo, liūdesio ir nusivylimo, nes jie neigia savo silpnybes. Jie nepastebi arba nepripažįsta, kad jie pasiduoda tam tikrai piktojo įtakai. Jie ignoruoja piktosios dvasios įtaką savo mintyse, žodžiuose, darbuose, santykiuose, finansuose, mityboje, poilsyje, tiksluose ir kitose srityse.

Jei turite priklausomybę televizoriui, pinigų švaistymui, nekantrumui ir nesiklausymui, turite pirmiausiai įvardinti tai, kas trukdo jums kurti laimingą gyvenimą. Negalite nugalėti, jei nežinote su kuo turite kovoti. Negalite įveikti priešo, kurio nematote arba nepripažįstate. Slėpdami arba ignoruodami priešą, negalite pašalinti jo. Piktoji dvasia žino jūsų silpnybę. Turite jūs taip pat pripažinti ją ir kartoti: „Dieve, tu matai, kad mane vargina ši priklausomybė. Tikiu, kad tu išlaisvini mane. Tikiu, kad galiu įveikti piktąją dvasią.“

Neleiskite, kad viena silpnybė trukdytų jums dar 10 arba 20 metų pasiekti didelių tikslų. Pasirinkite nuolat besikartojančią ir labiausiai varginančią sielos priešo įtaką. Tai gali būti nekantrumas, savigrauža, apkalbos ar kitas blogis, kuris nuolat kartojasi. Kuo greičiau pripažinkite tą silpnybę ir pašalinkite ją. Tai ves jus į naujas pergales ir pasiekimus. Jūs priimsite malonę su pertekliumi tam, kad turėtumėte daugiau galimybių laiminti kitus.

Kun. Rytis Gurkšnys