Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

MOKYMAI

Teisingas kelias

2024 02 18

Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią, išmokyk mane takais tavo eiti. /Ps 24, 4/

Pakalbėkime apie teisingą gyvenimo kelią, kuriuo turime eiti. Šventasis Raštas sako: „Kas tik pagarbiai Viešpaties bijo, sužino iš jo taką, kuriuo eiti turėtų. Jis pats gyvens laimingai, ir jo vaikai paveldės žemę /Ps 24, 12-13/.“ Jis moko mus eiti teisingu keliu, kuris veda mus į palaimos gausą. Jis veda mus į dvasinę ir materialinę gerovę. Jis rodo mums kelią į jo dovanotas svajones. Jis moko mus eiti keliu, kuris veda į gerovę, kurios negalime nei užsidirbti, nei nusipelnyti, nei užsitarnauti. Jis veda mus, jis padeda mums padaryti teisingus sprendimus, pastebėti reikiamas galimybes, sutikti tinkamus žmones. Jis padeda mums kurti laimingą gyvenimą.

Šventasis Raštas sako: „Nusidėjėliams iš paskos seka nelaimė, o teisiuosius pasiveja gerovė. Geras žmogus palieka paveldą savo vaikaičiams, o nusidėjėlio turtas paskiriamas teisiajam /Pat 13, 21-22/.“ Tikėjimas yra mūsų privalumas ir stiprybė. Tikėjimas galingai veikia ir veda mus į gerovę. Tikėjimas traukia pasaulio turtus. Netikinčiojo sukurti turtai anksčiau ar vėliau atitenka tikinčiajam. Dievas veda mus taip, kad mes priimtume visus netikinčiųjų sunkiai sukurtus ir sukauptus turtus. Jis jau seniai visa tai paskyrė tam, kuris tiki jo meilės galia ir jam ištikimai tarnauja. Tikėjimo dėsnis visada veikia. Jis leidžia netikinčiam žmogui uždirbti daug pinigų. Jis leidžia jam sukaupti daug turtų. Bet jis taip pat pasirūpina, kad tie pinigai atitektų tikinčiajam. Mūsų tikėjimas jau dabar traukia mums gausius netikinčiųjų turtus.

Mes tikime, kad eidami Dievo keliu mes patirsime netikėtų pokyčių ir gausių gėrybių. Mums atsivers nauji materialiniai ir finansiniai turtai. Mes tikrai patirsime tai, nes mes jau daugelį metų tikime Dievo neribota galia. Mes šloviname jį, laikomės jo įsakymų, dosniai aukojame jo namams, nuoširdžiai tarnaujame vargstantiems. Jau ilgą laiką sėjame gerumo sėklas. Kiekvienas geras žodis, darbas, veiksmas labai vertingas jo akyse. Tos sėklos jau auga. Netrukus ateis metas nuimti jo malonių derlių.

1946 metais du broliai jautė vidinį įkvėpimą ir nusprendė atidaryti nedidelį greito maisto restoraną savo mieste. Jie žinojo, kad daugelis tuo metu mėgo valgyti šiltus mėsainius su jautiena. Tuo metu jų šalyje kūrėsi daug naujų panašių restoranų, kurie prekiavo mėsainiais. Vieną dieną broliai klausydami savo širdies balso nusprendė išbandyti naują idėją. Jie pradėjo gaminti mėsainius su vištiena. Jie atidarė naują greito maisto restoraną, kurį pavadino Chick-fil-A vardu. Jų nauji restoranai pritraukė labai daug lankytojų. Jų tinklas labai greitai augo. Šiuo metu jie valdo daugiau negu 2200 restoranų savo šalyje. Be to, restorano savininkų šeima kasmet paskiria milijonus dolerių labdarai visame pasaulyje. 

Dievas davė vieną idėją, kuri pakylėjo jų gyvenimą į naują lygmenį.
Dievas kasdien dovanoja žmogui naujas idėjas, netikėtus išradimus, verslo įmones, naudingus įrengimus, puikias knygas, gerus vaistus, naujas technologijas. Jis nuolat dovanoja mums gausiai išminties ir kūrybingumo. Jis įkvepia mums naujų idėjų, kurios kurtų žmonėms gerovę ir rodytų Dievo šlovę. Jis jau dabar rodo mums teisingą kelią. Jis gali duoti vieną idėją, kuri gali pakeisti mūsų sunkią situaciją.

Gal dabar nematome, kaip išspręsti sudėtingą problemą. Mes tikime, kad jis gali padaryti tai, ko mes negalime. Jis gali padaryti kažką nuostabaus per mus ir kitus žmones. Jis panaudoja paprastus žmones tam, kad darytų nepaprastus dalykus. Jis nori ne tik patenkinti visas mūsų reikmes, bet ir dovanoti mums gėrybių perteklių tam, kad galėtume laiminti stokojančius, vargstančius ir kenčiančius žmones. Jis nori laiminti mus taip gausiai, kad galėtume dar gausiau laiminti kitus.

Viena sutuoktinių pora nusipirko kelių hektarų žemės ir miško sklypą. Daugelį metų laikė jį savo nuosavybėje. Jie mąstė, ką galėtų daryti su tuo labai mažos vertės sklypu. Ilgai negalėjo sugalvoti, kam jį panaudoti. Žemės sklypas buvo labai toli nuo didmiesčių. Jis buvo netinkamas žemės ūkio reikmėms. Tačiau vieną dieną jie gavo pranešimą, kad šalies valdžia projektuoja greitkelį, kuris eis per jų sklypą, ir superka žemę tame regione. Jie pardavė valstybei dalį žemės sklypo dešimt kartų brangiau negu pirko. Uždirbo labai daug pinigų.

Likusią sklypo dalį jie pardavė įvairioms statybos ir paslaugų įmonėms, kurios planavo įvairias statybas ir verslo įmones šalia greitkelio. Per kelias dienas tas žemės sklypas nuo mažaverčio daikto tapo labai brangiu dalyku. Ką parodo šis įvykis? Dievas jau labai seniai žinojo, kad po kelių metų ten bus greitkelis. Jis žinojo tai, ko žmonės nežinojo. Jis viską tvarkė nematomai tikinčiųjų gyvenime. Jis dovanojo sklypą jiems tam, kad nustebintų juos netikėtu stebuklu. Staiga jie gavo tai, ką jis daugelį metų jiems rengė.

Jūs darbuojatės nuoširdžiai ir sąžiningai. Jūs sėjate ramybę, džiaugsmą, drąsą, viltį ir tikėjimą kitų širdyse. Jūsų pasėta sėkla jau auga. Labai greitai pamatysite netikėtai didelių ir gausių jos vaisių. Netikėtai atrasite labai vertingą idėją arba galimybę, kurios suteiks jums dideles pajamas. Jūs atrasite talentą, apie kurį nežinojote. Jūs sutiksite žmogų, kuris suteiks jums labai daug meilės, džiaugsmo ir ramybės.

Jūs daugelį metų einate Viešpaties nurodytu keliu. Jis ir toliau laimins jus taip gausiai, kad galėtumėte dar dosniau laiminti kitus. Jis nustebins jus savo gerumu. Jūs patirsite jo palaimos pilnatvę, apie kurią niekada nesvajojote. Jūs rodysite kitiems tai, ką Dievas gali tikinčiojo gyvenime.

Dievo garbei

2024 02 11

Ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visa darykite Dievo garbei. /1 Kor 10, 31/

Pakalbėkime apie tai, kaip viską daryti Dievo garbei. Šiuolaikinėje visuomenėje dauguma mano, kad vidutiniškumas yra normalu. Daugelis stengiasi išvengti didelių darbų, užduočių ir projektų. Jie nesiekia viską daryti kuo geriau ir nesistengia darbo atlikti puikiai. Jie vengia prisiimti atsakingų pareigų. Jie daro viską paviršutiniškai. Jie švaisto darbo laiką tuomet, kai vadovas jų nekontroliuoja. Jie nori mažiau dirbti ir daugiau uždirbti. Po to jie mąsto, kodėl jiems nesiseka, kodėl jie nelaimingi.

Prisiminkite, kad esame pašaukti viską daryti Dievo garbei. Jis laimina tuos, kurie stengiasi puikiai atlikti visas užduotis ir nuoširdžiai darbuojasi. Jis laimina tuos, kurie negaili savo jėgų ir siekia viską atlikti kuo geriau savo veiklos srityje. Jis dovanojo jums talentus ir nori, kad juos kuo geriau panaudotumėte. Jei norite patirti daugiau sėkmės, siekite viską atlikti puikiai. Atlikite visus darbus nuoširdžiai ir sąžiningai. Jei norite ilgiau išlaikyti mėgstamą darbą arba atrasti daugiau įsidarbinimo galimybių, siekite didžiausio meistriškumo savo darbo vietoje.

Kai kurie sako: „Mano vadovas niekada nesielgia teisingai. Jis niekada nevertina tų, kurie labiau stengiasi dėl įmonės. Mano vadovas niekada neskirs man nei paaukštinimo, nei didesnio atlyginimo.“ Prisiminkite, kad dirbate ne vadovui, bet Dievui. Jei kasdien atliksite savo darbus kuo geriau, jis pasirūpins, kad jums būtų atlyginta ateityje. Jis vienus pažemina, kitus išaukština. Jis gali akimirksniu pakeisti bet kokio vadovo mąstyseną ir nusiteikimą.

Galbūt Dievas laiko jus toje vietoje, toje įmonėje tam, kad per jus pakeistų vadovo mąstyseną, požiūrį, elgseną ir charakterį. Galbūt jūs esate vienintelis žmogus, kuris neša šviesą į jo gyvenimą. Gal jis niekada neskaitys Šventojo Rašto, bet jis turės galimybę patirti jį iš jūsų elgsenos. Savo teigiama mąstysena ir darbu jūs galite padaryti labai stiprią įtaką jam. Atlikite viską kuo geriausiai tuomet, kai kiti tempia jus žemyn. Savo gyvenimu ir darbu rodykite savo tikėjimą.

Kai pjaunate žolę savo kieme, darykite tai kruopščiai. Kai giedate bažnyčios chore, stenkitės atvykti į visas repeticijas ir pamaldas su gera nuotaika ir giedoti su džiaugsmu ir užsidegimu. Prisiminkite, kad esate palaiminti, atpirkti, patepti, stiprūs ir galingi. Kai dirbate biure, atvykite į darbą anksčiau ir pasilikite darbe ilgiau. Atlikite daugiau darbų, negu tik tai, už ką jums moka atlyginimą. Padėkite bendradarbiams atlikti jiems skirtas užduotis. Paruoškite dokumentus, kuriuos turi paruošti kiti. Sutvarkykite bendrojo naudojimo patalpas tam, kad kitiems reikėtų mažiau tvarkyti.

Kai siekiate viską atlikti kuo geriau, jūs garbinate Dievą. Kai atliekate pavestas užduotis puikiai, jūs garbinate jį. Kai gaunate paaukštinimą, jūs garbinate jį, nes jūsų pasiekimai sako: „Dievas yra geras. Jis išaukština nuolankiuosius. Jis geras tiems, kurie jo klauso.“ Toks jūsų gyvenimas rodo, kad Dievas yra geras, turtingas ir dosnus. Jūs rodote kitiems, kad jis duoda jums visa tai, ko jums reikia.

Kiekvieną rytą atsikėlę kartokite: „Einu į darbą su džiaugsmu, su entuziazmu ir užsidegimu. Manęs laukia didelės pergalės, pasiekimai ir laimėjimai. Visi mano darbai bus sėkmingi, nes stengsiuosi viską padaryti kuo geriau. Atliksiu viską puikiai. Pasieksiu aukštesnį meistriškumo lygį.“ Eikite į darbą ir atlikite viską ne dėl žmonių, ne dėl įmonės, ne dėl atlyginimo, bet didesnei Dievo garbei.

Gal esate mokytojas. Būkite puikus mokytojas. Jei esate santechnikas, stenkitės visus darbus atlikti kokybiškai. Galbūt esate pardavėjas. Stenkitės visus savo klientus aptarnauti kuo geriau. Gal esate sunkvežimio vairuotojas, policininkas ar įmonės direktorius. Panaudokite visus savo sugebėjimus. Ieškokite tobulėjimo galimybių. Nuolat mokykitės iš pačių geriausiųjų savo srities specialistų. Susikoncentruokite į tai, kas svarbiausia jūsų darbo vietoje. Atkakliai ir ištvermingai siekite meistriškumo. Visatos Kūrėjas dovanojo jums talentus ir sugebėjimus. Jis nori, kad visus savo darbus atliktumėte su užsidegimu, entuziazmu ir pasiaukojimu.

Gal kiti darbuojasi aplaidžiai, nuolat vėluoja į darbą. Gal jie savo darbus atlieka vidutiniškai ir visada nepatenkinti savo darbo sąlygomis. Gal jums atrodo, kad visi darbo užduotis atlieka paviršutiniškai. Nesekite jų pavyzdžiu. Prisiminkite, kad jūs esate sukurti dideliems tikslams. Jūsų laukia svarbūs darbai ir įspūdingi laimėjimai. Jūs pašaukti meistriškumui, sėkmei, gerovei, klestėjimui, laimei. Jūs esate pašaukti būti pavyzdžiu kitiems. Jūs vadovas turėtų rodyti jus kitiems ir sakyti: „Mokykitės iš jų. Sekite jų pavyzdžiu. Stebėkite jų įpročius. Ugdykite jų savybes. Taikykite jų sėkmės principus savo darbe. Jie mūsų geriausieji.“ Toks gyvenimas yra geriausia malda. Toks gyvenimas šlovina Dievą.

Jūs jau daugelį metų nuoširdžiai darbuojatės savo įmonėje. Jūs siekiate atlikti viską geriausiai net tuomet, kai niekas jūsų nemato, nekontroliuoja ir nevertina. Jūs stengiatės pasiaukoti dėl kitų ir patarnauti jiems. Jūs atliekate daugiau darbų, ne tai, už ką jums moka atlyginimą. Jūs nuolat mokotės, tobulėjate, ugdote naujus įgūdžius. Jūs kasdien einate į darbą su entuziazmu ir viską darote Dievo garbei. Jūsų darbas rodo kitiems jūsų tikėjimą. Jūsų laukia nauji pasiekimai, puikios galimybės, netikėti turtai, didelės pergalės. Jums atsivers naujos durys. Jūs sutiksite jums reikiamų žmonių. Jūs įveiksite visas kliūtis. Jūs pasieksite tokių tikslų, apie kokius niekada nesvajojote. Išsipildys visos jūsų svajonės, kurias Dievas jums dovanojo.

Eikime į naujas vietas

2024 02 04

Eikime kitur, į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs. /Mk 1, 38/

Pakalbėkime apie ėjimą į naujas vietas. Daugelis prisiriša prie tam tikros vietos, darbo, žmonių, situacijos. Jie nenori nieko keisti, nes jie ten jaučiasi patogiai, saugiai. Širdyje jaučia įkvėpimą eiti kitur, pradėti naują veiklą, sutikti naujų žmonių. Tačiau jie pasirenka pasilikti prie to, ką turi, ką daro, ką pasiekė, ką sukūrė. Jie nedrįsta žengti į naujas vietas, pabandyti naujus dalykus, siekti didesnių tikslų. Tokiu būdu jie praranda daug laimėjimų, teigiamų pokyčių, galimybių ir kitų Dievo malonių, kurios jiems paruoštos. Neklausydami jo balso, jo kvietimo eiti kitur, prarandame daug jo palaimos turtų.

Gal jūs jaučiate įkvėpimą globoti seną vienišą žmogų. Gal norite patarnauti vaikų sielovadoje. Gal mąstote, kad galite skirti laiko ir būti jauno darbuotojo globėju ir patarėju. Gal širdyje jaučiate troškimą tai daryti, bet visaip bandote tai užgesinti. Gal sakote: „Turiu per daug darbų, per daug įsipareigojimų, per daug savo rūpesčių. Negaliu to daryti, nedrįstu ten žengti. Man užteks ir tokio darbo, tokių pajamų, tokių pasiekimų“.

Vienas vyras dirbo didelėje firmoje, buvo vienas iš aukščiausio lygio vadybininkų, gaudavo gerą atlyginimą. Bet jo širdyje buvo stiprus troškimas pradėti savo verslą. Jis žinojo, kad ši svajonė kyla iš Dievo. Bet daugelį metų jis bandė nustumti šią mintį į šalį, nes bijojo prarasti patogų ir saugų darbą ir gyvenimo stilių. Bijojo, manydamas, kad gali nepavykti naujame versle, nes neturi tinkamų sugebėjimų asmeniniam verslui.

Vieną sekmadienį jis išgirdo bažnyčioje pamokslą apie tai, kaip svarbu išeiti iš patogios vietos ir nebijoti gyvenime imtis drąsių ir rizikingų darbų. Šis pamokslas uždegė jame naują viltį. Jis išėjo iš savo seno darbo. Visą savo išėjimo pašalpą jis kartu su žmona panaudojo tam, kad pradėtų savo naują įmonių konsultavimo verslą. Su dideliu užsidegimu jie ten darbavosi, nes jautė didelį entuziazmą ir stiprų įkvėpimą šiai naujai veiklai. Pamažu jie savo pasiaukojimu sukūrė didžiulį klientų pasitikėjimą. Jų skaičius taip greitai augo, kad po vienerių metų jie turėjo kviestis naujus jaunus kūrybingus žmones darbui savo įmonėje.

Jo buvusios įmonės vadovai jam išeinant sakė, kad jis darė didžiulę klaidą, kad jam nepavyks tokio gero darbo surasti, kokį turėjo būdamas jų įmonėje. Tačiau po dviejų metų, jo buvusi įmonė tapo vienu iš didžiausių jo klientų. Ji buvo labai patenkinta jo paslaugomis. Po trejų metų, jis naujoje įmonėje uždirbdavo tris kartus daugiau, negu būdamas vadybininku savo senoje vietoje. Senos įmonės kolegos jam sakė: „Netikėjome, kad gali tau taip pasisekti naujoje vietoje. Matome, kad tave tikrai veda ir globoja Dievo ranka.“

Kodėl jam pasisekė? Todėl, kad jis klausėsi savo širdyje tylaus Dievo balso, kuris jam liepė eiti į naują vietą ir ten jam paruoštą palaimą. Jis sakė, kad buvo daug sunkumų, bet jie nebuvo našta, nes turėjo daugiau džiaugsmo ir ramybės naujame darbe.

Jei seksite tuo balsu, kuris kalba tyliai jūsų širdyse, tikrai niekada nesuklysite. Visada turite išmintingai tai maldoje apmąstyti. Negalite vien tik iš karto mesti seną darbą ir pulti staiga nežinia kur, tikint, kad Dievas išgelbės. Tik tada, kai širdyje jaučiate, kad esate vedamas į naują vietą, ženkite drąsius žingsnius. Neteisinga laukti ir gyventi taip, kad gyvenimo pabaigoje reikėtų gailėtis, kad nežengėte šio drąsaus žingsnio, nors aiškiai jautėte, kad Dievas veda, teikdamas ramybę ir padrąsinimą, mąstant apie naują kelią ar vietą.

Labai dažnai stengiamės visus darbus nuveikti vien savo pastangomis ir savo jėgomis. Stengiamės viską pasiekti ir sukurti savo protinėmis galiomis, savo įgūdžiais, savo žiniomis, savo sugebėjimais. Tai labai sunkus ir varginantis kelias. Toks veikimo būdas labai riboja mūsų galimybes ir neleidžia mums pasiekti didelių tikslų. Prisiminkite, kad Dievas gali matyti tai, ko jūs negalite matyti. Jis žino, kokie žmonėms jums reikalingi. Jis žino, kur slypi jums palankios galimybės ir geriausi problemų sprendimai. Jis gali per akimirką perkelti jus ten, kur jūs nueisite tik per dešimt arba dvidešimt metų savo pastangomis.

Išmintinga yra pirmiausiai prašyti Dievą parodyti kelią ir planą. Pirmiausiai klauskite jo, ką turite daryti. Klauskite jo: „Ar turiu pradėti šį projektą? Ar turiu daugiau laiko skirti šiam žmogui? Ar turiu pirkti šį daiktą?“ Klausykite jo tylaus, bet konkretaus balso. Tikėkite, kad jis žino, kas jums geriausia. Jis yra paruošęs jums patį geriausią kelią, planą, žmogų ar daiktą.

Jei norite priimti jo vedimą ir jo išmintį, kiekvieną rytą skirkite jam bent 15 minučių. Kiekvieną rytą prašykite, kad jis parodytų tai, ką turite daryti, kur eiti, ką kalbėti. Prašykite išminties tam, kad žinotumėte, kur turite eiti. Prašykite taip pat ir nuolankumo priimti tai, ką jis duoda. Labai svarbu ugdyti nuolankumą tam, kad galėtumėte išgirsti tai, jis sako.

Kasdien suraskite laiko ir kreipkitės į Dievą prašydami jo vedimo. Be jo galite padaryti labai gerų sprendimų. Tačiau be jo negalite padaryti pačių geriausių sprendimų. Su juo galite daugiau pasiekti ir nuveikti negu vien tik savo jėgomis. Jei taip gyvensite ir mąstysite, jūs eisite pačiu geriausiu keliu. Jūs greičiau ir lengviau pasieksite savo didžiausius tikslus. Jūs darysite mažiau klaidų, sutiksite reikiamus žmones, atrasite palankias galimybes, išnaudosite visus savo talentus. Jūs kursite patį geriausią gyvenimą, kuriam esate pašaukti.

Kun. Rytis Gurkšnys