Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

MOKYMAI

Laisvės dovana

2022 06 26

Jūs esate pašaukti laisvei! /Gal 5, 13/

Pakalbėkime apie laisvės dovaną. Daugelis žmonių šiandien gyvena ir vargsta, nes nepriima Kristaus dovanotos laisvės. Jie nuolat mąsto apie savo problemas, trūkumus, nesėkmes. Jie kalba apie tai, kas nepasisekė, kas jiems sunku, ko jie negali pakeisti. Jie pasiduoda vergystės dvasiai, nes nuolat prisimena neigiamą nuomonę, kurią kas nors kada nors praeityje pasakė jiems. Gal jų tėvai arba mokytojai pasakė jiems, kad jie netalentingi ir negabūs. Gal kiti sakė jiems, kad jie nieko nesugeba, kad jie nieko nepasieks. Jie dažnai mąstė apie tuos žodžius ir tikėjo, kad tai tiesa. Tie žodžiai įsišaknijo jų mąstysenoje. Tai vergystės jungas, kuris varžo jų laisvę.

Vienas tėvelis labai džiaugėsi, kai sužinojo, kad jo žmona laukėsi kūdikio. Kai gimė dukra, jis pradėjo susitikinėti su kita moterimi. Ištikimybė žmonai nebuvo jo vertybė. Jo dukra augo jausdama didelę neapykantą savo tėvui dėl tokio jo požiūrio į šeimą. Be to, ji jautė neapykantą visiems kitiems vyrams, kuriuos ji sutikdavo savo gyvenime. Toks tėvo požiūris į žmoną ir šeimos vertybes darė neigiamą įtaką dukrai. Jis sukėlė daug skausmo ir vargo jos gyvenime. Ji dažnai buvo pikta, irzli, sumišusi ir nerami. Ji labai norėjo kuo greičiau išeiti iš savo tėvų namų.

Sulaukusi 18 metų amžiaus pradėjo dirbti, išsikėlė į kitą miestą ir tais pačiais metais ištekėjo. Ji skubėjo pabėgti nuo tėvų ir sukurti savo šeimą. Netrukus susilaukė trijų vaikų. Po kelerių metų ji pradėjo susitikinėti su kitais vyrais. Ji darė tai, ko nekentė savo tėvo elgsenoje. Labai greitai iširo jos santuoka, nes ją vargino paveldėta tėvo priklausomybė ir jo požiūris į šeimą. Tai buvo paveldėtas vergystės jungas, kuris varžė jos laisvę, ją vargino ir slėgė. Jis neleido jai kurti laimingos šeimos ir sėkmingo gyvenimo. Ji pati nieko negalėjo pakeisti.

Dalį žmonių šiandien vargina depresijos jungas, nusivylimo jungas, negatyvumo jungas, nesąžiningumo jungas. Tas jungas varžo jų laisvę ir neleidžia jiems eiti pirmyn bei džiaugtis laimėjimais. Dažniausiai jokie specialistai negali padėti išsilaisvinti iš tos vergijos. Ji valdo jų gyvenimą ir temps juos žemyn.

Šventasis Raštas sako, kad ateis diena, kai jus slegiantis jungas bus sulaužytas. Jėzus jau sunaikino bet kokį jus slegiantį priklausomybių, silpnybių, trūkumų, ligų, nesutarimų jungą. Jis išlaisvino jus iš jūsų sielos priešo vergijos tam, kad galėtumėte pakilti į naują savo gyvenimo lygmenį ir pasiekti didesnių pergalių visose jo srityse. Jis suteikė jums galios įveikti daug stipresnius priešininkus. Jis suteikė jums laisvę tam, kad galėtumėte įveikti tas kliūtis, kurios šiandien atrodo neįveikiamos. Ta laisvė leidžia jums pasiekti tuos tikslus, kurie šiandien jums atrodo nepasiekiami. Ji išlaisvina jus iš pažeminimo, kurį šiandien patiriate, ir suteikia jums pagarbą bei pripažinimą, kurio trokštate.

Viešpats šiandien sako: „Tu jau seniai kovoji su šia liga. Tu jau seniai sieki įveikti šią priklausomybę. Jau labai ilgai tave vargina šios šeimos problemos. Jau daugelį metų tave slegia sunki depresija. Aš paimu šią naštą. Aš sulaužiau šį jungą. Aš ne tik paimu, bet ir sunaikinu tai, kas tave slegia. Ta depresija tavęs daugiau nebevargins. Aš nutraukiau tą priklausomybę, kurią tu paveldėjai iš ankstesnių kartų. Ta liga pašalinta iš tavo kūno ir nebegrįš pas tave. Jau dabar paimu ir sunaikinu bet kokį jungą. Jau nuimu bet kokį vargą, kuris neleidžia tau eiti pirmyn.“

Gal jūsų tėvai darė klaidingus pasirinkimus. Gal jie nešlovino Dievo ir jam netarnavo. Nesvarbu, kokie buvo jų pasirinkimai. Svarbu tai, koks jūsų pasirinkimas. Jei priimate Viešpatį ir tikite jo meilės galia, jūsų nebevaržo jūsų praeities jungas. Jis sunaikina bet kokį jus stabdantį ir slegiantį jungą. Jūs esate laisvi kurti nuostabų gyvenimą. Jūs esate laisvi nuo praeities kartų padarytų klaidų. Jis laimina jus ir jūsų vaikus.

Gal jūsų tėvai ir seneliai buvo labai tikintys ir Dievui ištikimi žmonės. Gal jie priėmė jo gausią palaimą. Jis turi parengęs jums dar daugiau palaimos, kurios jūsų praeities kartos neįstengė paimti. Jo malonė ir meilės galia neturi jokių ribų. Jis duoda jums daug daugiau negu galite priimti ir panaudoti.

Izraelitai vargo Egipto nelaisvėje 440 metų. Tuomet Dievas pašaukė Mozę išlaisvinti jų iš vergovės. Išeidami iš vergovės jie iš savo pavergėjų gavo labai daug gyvulių, grūdų ir aukso. Iš vergovės išėjo ne tuščiomis rankomis. Jie ėjo su gausia Dievo palaima. Jis jiems dosniai atlygino už patirtą vargą ir neteisingumą. Jie ėjo į pažadėtąją žemę. Jie klausė jo vedimo. Jie nusprendė būti jo pusėje. Todėl jie gavo daug daugiau turto negu jie patys užsidirbo. Jie gavo visa tai, kas priklausė 10 kartų, kurios kentėjo vergijoje. Jie gavo tai, ko nepasiėmė jų tėvai, seneliai ir proseneliai.

Šiandien mes dėkojame už tai, ką mums sukaupė prieš mus gyvenę kartos. Mes priimame visa tai, ko jie nepriėmė. Šiandien mes gauname visas galimybes, kurias jie prarado. Mes gauname tas svajones, kurių jie nepasiekė. Dievas tikrai atlygina mums už tą neteisingumą, kurį jie patyrė. Jis laimina mus gausiai, nežiūrėdamas jų padarytų klaidų ir neteisingų pasirinkimų. Priimame jo gausią palaimą, kurią jis sukaupė praeityje.

Visagalis Amžinasis Tėvas tikrai nustebins jus savo gerumu. Jūs pasieksite tų tikslų, kurie dabar jums atrodo neįmanomi. Išsipildys jūsų didžiausios svajonės. Pasikeis pati sudėtingiausia situacija, kurioje nematote jokios išeities. Jūs darysite geresnius sprendimus, pasinaudosite netikėtomis galimybėmis ir išnaudosite daugiau savo talentų. Jūs būsite laimingesni, sveikesni, turtingesni. Jūs laiminsite savo šeimą ir palikite gausią palaimą savo ateities kartoms. Jūs priimsite tą palaimą, kuri jums skirta. Jūs jau dabar žengiate į naują laisvą, sėkmingą ir laimingą gyvenimą.

Gausios dovanos

2022 06 19

Paėmęs penkis kepalėlius ir dvi žuvis, jis pažvelgė į dangų, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, kad išnešiotų miniai. Visi valgė ir pasisotino. /Lk 9,16-17/

Devintinių Evangelija dar kartą parodo mūsų gausias dovanas. Kristaus Kūnas ir Kraujas yra jo dovana, kuri mus maitina, girdo, stiprina ir valo. Ji leidžia mums prisiliesti prie amžinybės. Ji parodo, kad Dievas mus labai myli ir nuolat rūpinasi mūsų gerove. Jis rūpinasi mūsų dvasinėmis ir fizinėmis reikmėmis. Jis dovanojo mums amžinąjį gyvenimą. Jis dovanoja ir visa tai, ko mums reikia šiame gyvenime. Kartais jaučiamės visiškai neverti priimti jo malonių. Bet jo dovanos parodo ne mūsų pačių gerumą. Mūsų dvasiniai ir materialiniai turtai parodo, koks geras yra Dievas. Evangelija dažnai pasakoja apie tai, ką jis duoda tam, kuris jo ieško. Dažnai pasakoju apie tai, kaip jis gydo ligas, atveria naujas galimybes, siunčia būsimus sutuoktinius, teikia visa tai, ko reikia mūsų sielai ir kūnui.

Kai kurie klausia: „Kodėl kunigas Rytis toks linksmas? Kodėl jis toks keistas? Kodėl jis taip dažnai šypsosi? Juk normalūs žmonės nėra tokie?“ Mano šypsena rodo, kad esu labai laimingas ir palaimintas. Semiuosi džiaugsmo, stiprybės ir laimės iš visagalio ir mylinčio Viešpaties, kuris daro nuostabius darbus mano gyvenime. Negaliu paslėpti jo gausios palaimos man. Esu sveikas, ramus, sėkmingas, stiprus. Užsiimu mėgstama veikla. Dirbu ir gyvenu su puikiais žmonėmis. Padedu kitiems atskleisti ir panaudoti tai, kas geriausia slypi juose. Mokau įveikti sunkumus ir iššūkius. Turiu daug didelių svajonių ir prasmingų tikslų.

Žinoma, aš kaip ir visi susiduriu su įvairiais sunkumais, nuo kurių niekas nėra apsaugotas. Bet nugaliu visas kliūtis savo kelyje. Kasdien dėkoju už visus turtus, laimėjimus, pasiekimus, kuriuos jis man dovanojo. Dievas yra geras man ir kiekvienam žmogui, kuris atkakliai jo ieško, jam ištikimai tarnauja ir tiki jo meile bei galia.

Jis pamaitino didelę minią žmonių. Jis galėjo nedaryti tokio stebuklo. Galėjo leisti jiems išeiti ir patiems pasirūpinti savo maistu. Tačiau jis davė jiems maisto daugiau negu jiems reikėjo. Jis pasirūpino žmonių materialine gerove. Jis ir šiandien duoda mums ne tik maisto, bet ir dovanoja mums gražų namą, didelį sklypą, naują automobilį. Jis nori, kad tėvai laimintų vaikus dideliu palikimu. Jis kovoja su skurdu ir trūkumais pasaulyje. Jis gėrisi žmogaus laimėjimais ir turtais. Jis laimina žmones turtu tam, kad jie galėtų paremti stokojančiuosius. Jis dovanoja naujas verslo idėjas ir galimybes tam, kad jie dalintųsi savo patirtimi ir laiku bei remtų vargstančiuosius.

Jis turi visa tai, ko jums reikia. Jei jis duos jums gausių turtų, Dangus tikrai nevargs, nenuskurs, nesubankrutuos. Šventasis Raštas sako: „Džiaukis iš širdies VIEŠPAČIU, ir jis suteiks tau, ko trokšta tavo širdis /Ps 37, 4/.“ Gėrėkitės jo palaima ir mąstykite apie jo malonių gausą savo gyvenime. Kai su džiaugsmu dėkojate už jo gerumą, jis tikrai suteikia visa tai, ko jūs siekiate. Kai priimate jį į savo gyvenimą, jis duoda jums daug daugiau negu prašote arba siekiate.

Vienas jaunas vadybininkas atėjo pas savo kunigą patarimo ir sakė, kad jam buvo pasiūlyta užimti žymiai aukštesnes pareigas įmonėje. Tai buvo didelė prekybos įmonė. Tokio jauno žmogaus tose aukštose vadovų pareigose dar niekada nebuvo tos įmonės istorijoje. Jis klausė kunigo: „Ar turėčiau priimti šias pareigas? Ar tai krikščioniškas pasirinkimas? Juk daug labiau patyrę kolegos negavo tokio paaukštinimo. Visada siekiau paaukštinimo. Tačiau dabar jaučiuosi kaltas, kad paimu kito žmogaus paaukštinimą. Jau dabar mane apkalba. Kai kurie jau man pavydi. Praradau jau keletą draugų. Gal turėčiau atsisakyti šio pasiūlymo ir užleisti šią naują vietą kitiems?“ Kunigas atsakė klausimu: „Iš kur mes gauname gerus dalykus? Kas mums dovanoja paaukštinimą, sveikatą, ramybę, turtus? Ar iš žmonių mes tai gauname? Ar per žmones mums suteikiamos tokios dovanos? Kas yra tikrasis visų mūsų gėrybių Kūrėjas?“

Mes žinome, kad ne žmonės, bet Dievas yra mūsų gerovės šaltinis. Per žmones jis dalina savo malones mums taip, kaip jam patinka. Malonė neužsitarnaujama. Ji duodama ne už nuopelnus ar patirtį. Negalime numatyti ar apskaičiuoti, ką, kam ir kada jis dovanos. Jis duoda įvairias dovanas taip, kaip jis nori.
Ką parodo jūsų turtas, sveikata, gerovė ir klestėjimas? Jūsų gausūs materialiniai turtai rodo ne jūsų gerumą, ne jūsų talentus, ne jūsų pastangas, ne jūsų nuopelnus. Jūsų laimėjimai, pasiekimai ir pergalės parodo visam pasauliui Dievo turtingumą, jo dosnumą, jo rūpestį, jo galią ir jo meilę kiekvienam, kuris jo nuoširdžiai ieško.

Drąsiai priimkite naujas verslo galimybes, paaukštinimą, gražų automobilį, stiprią šeimą, pilną išgydymą, sėkmę ir klestėjimą iš Viešpaties turtingos ir dosnios rankos. Rodykite pasauliui, ką jis daro jūsų gyvenime. Savo gyvenimu rodykite jo garbę ir didybę. Neslėpkite savo turtų, savo laimėjimų, savo talentų, savo gerovės.

Parodykite kitiems, kas nuolat rūpinasi kiekvieno dvasine ir materialine gerove.
Dievo dovanos skirtos ne tik jūsų gerovei ir laimei. Jos skirtos tam, kad pasaulis pamatytų tai, ką jis gali tikinčiojo gyvenime. Parodykite, kad visi matytų tai, ką gaunate. Papasakokite apie tai, kas jūsų gerovės šaltinis. Gyvenkite taip, kad kiti norėtų turėti tai, ką jūs turite. Kalbėkite apie savo turtų šaltinį, kad ir kiti jį pažintų, tikėtų, priimtų, sektų, pamiltų ir garbintų. Jei savo gyvenimo laimėjimais, pasiekimais ir turtais rodysite neribotą jo meilės galią pasauliui, jūs priimsite dar daugiau gėrybių, sveikatos, stiprybės, išminties ir kitų malonių. Šlovinimas atvers jūsų gyvenimą ir jūs priimsite visa tai, ko jums dar reikia. Jūs kursite patį gražiausią gyvenimą, kuris jums dovanotas.

Mūsų garbė ir didybė

2022 06 12

Tu padarei jį tik truputį žemesnį už save ir apvainikavai jį garbe ir didybe. /Ps 8, 6/

Pamąstykime apie mūsų garbę ir didybę. Kartais ryte neturite geros nuotaikos. Liūdnos mintys sukasi galvoje: „Nenoriu eiti į darbą. Vėl bus sunki diena. Manęs laukia tos pačios problemos, tie patys nemieli žmonės. Nebeturiu kantrybės kovoti su savo vaikais.“ Taip mąstydami, pasirenkate kurti blogą dieną.
Tie, kurie pasirenka kurti gerą dieną, ryte kartoja: „Tai bus nuostabi diena.

Kažkas gero laukia manęs šiandien. Esu palaimintas, nuostabiai sukurtas. Esu apvainikuotas Dievo garbe ir didybe. Tikiuosi naujų galimybių, netikėtų sprendimų, gražių įvykių, puikių žmonių.“ Taip kalbėdami jie rengia kelią didesniems laimėjimams, naujoms gėrybėms, reikalingiems pokyčiams.

Dievas girdi jūsų maldą ir tą pačią akimirką sako angelams: „Girdite, ką jis sako. Jis tiki mano gerumu. Jis tiki mano žodžiu. Jis žino, kad jį sukūriau tik truputį žemesnį už save. Jis žino, kad jis turi mano galią ir garbę. Jis tiki mano gydančia galia, kai gydytojai negali jam padėti. Jis tiki svajonės išsipildymu, neturėdamas pakankamai išteklių. Jis turi stiprų tikėjimą mano meilės galia. Eikite ir sutvarkykite viską taip, kad jo svajonė išsipildytų. Eikite ir sudėliokite visas išorines sąlygas jo gerovei. Veskite jam reikiamus žmones. Atverkite jam reikiamas duris.“ Tokia jūsų malda leidžia Dievui apsireikšti netikėtais būdais.

Vieną ankstų rytą vaikščiojau parke ir stebėjausi, girdėdamas daugybę įvairių paukščių balsų. Jie džiaugėsi ta diena. Jie čiulbėjo labai garsiai. Jie skleidė daug linksmų garsų. Atrodė, kad jie švenčia ir puotauja. Mąsčiau: „Kaip galite džiaugtis šiandien, kai daugeliui žmonių šiandien sunku? Atrodo, kad jums nerūpi jokie sunkumai.“ Mąsčiau apie tai, kodėl jie laimingi. Jie žinojo laimės paslaptį. Jie buvo laimingi, nes jie neskaitė ryto laikraščio naujienų. Jie nežinojo, kad ekonomika nusmuko. Jie žinojo, kad jų dangiškasis Tėvas viską valdo. Jie žino, kad jis rūpinasi jais. Jie džiaugiasi ir gėrisi kiekviena diena, nežiūrėdami sunkių sąlygų.

Jie moko mus kasdien ryte keltis su giesme širdyje. Kai pradedame dieną su šlovinimo giesme, mes visada einame iš namų su šypsena. Kai ryte pasirenkame džiaugsmą, mes lengviau išlaikome jį per visą dieną. Tuomet mes leidžiame neribotai meilės galiai veikti visose mūsų gyvenimo srityse. Džiaugsmas daro teigiamą įtaką mūsų savijautai, sveikatai, santykiams. Jis daro teigiamą įtaką mūsų kūrybingumui, darbo rezultatams ir pajamoms.

Šventasis Raštas sako: „Visuomet džiaukitės /1 Tes 5, 16/.“ Jis moko mus pasirinkti džiaugsmą ne tik tuomet, kai viskas puikiai sekasi, kai esame laimingi. Jis moko mus džiaugtis ne tik tuomet, kai kiti su mumis elgiasi teisingai, kai ekonomika stipri. Apaštalas moko mus džiaugtis nuolat. Jis moko mus džiaugtis kai tamsu ir kai saulėta, kai sunku ir kai gera. Visada galime pasirinkti džiaugsmą, nes Dievo meilės galia veikia nuolat.

Kai patiriame įžeidimus, neteisingumą ir nepagarbą, mes mokomės ir tampame stipresni, ištvermingesni, išmintingesni, atsparesni. Visi sunkumai visada veda mus į naujas pergales ir laimėjimus, į paaukštinimą, į naujus turtus. Kelias į sėkmę veda mus per nesėkmes. Sunkumai visada stiprina, moko, ugdo.

Šventasis Raštas sako: „Mes taip pat didžiuojamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas gimdo ištvermę, ištvermė – išbandytą dorybę, išbandyta dorybė – viltį /Rom 5, 3-4/.“ Šventasis raštas moko mus moko mus pasirinkti teisingą požiūrį. Jis moko mus, kaip kurti laimingą gyvenimą. Kai pasirenkame teisingą požiūrį, mes tikimės ypatingų laimėjimų, didelių malonių. Kai negalime pakeisti situacijos ir aplinkybių, mes visada galime pakeisti savo mąstymą ir požiūrį. Negalime pakeisti ekonominių sąlygų. Bet galime pakeisti požiūrį į ją ir tikėti: „Ne ekonomika, bet Dievas dovanoja man klestėjimą. Mano finansiniai sunkumai kelia nerimą, bet pasirenku šiandien gyventi ramiai ir daryti tai, ką galiu geriausiai.“ Mūsų minčių išdėstymas dar labai stiprią įtaką mūsų gyvenimui. Kai kasdien keliamės su džiaugsmu, tuomet mes esame pasirengę naujiems laimėjimams.

Gal dabar labai tamsu jūsų gyvenime. Prisiminkite, kad Dievas šviečia be pertraukos. Tą šviesą dabar tik laikinai užstoja piktojo sukurti debesys jūsų kasdienybėje. Tai laikini debesys. Jie negali pasilikti amžinai. Jo saulė vėl švies jūsų gyvenime. Jokie sunkumai, problemos, nesėkmės, netektys negali atimti jūsų džiaugsmo be jūsų leidimo. Kai pasirenkame ir išlaikome džiaugsmą, mes kuriame laimingą, sėkmingą, sveiką gyvenimą.

Gal sunki finansinė padėtis kelia jums nerimą. Gal gydytojo diagnozė kelia jums baimę. Lengva pasiduoti negatyvumui sunkiu metu. Tačiau Šventasis Raštas moko: „Laikykite, broliai, tikru džiaugsmu, kad pakliūvate į visokius išmėginimus /Jok 1, 2/.“ Jis moko jus išlaikyti džiaugsmą sunkumuose. Kai prarandate džiaugsmą, jūs prarandate savo stiprybę. Kai išlaikote džiaugsmą sunkiu metu, jūs esate stiprūs. Jūs lengviau ir greičiau įveikiate daugiau kliūčių.

Sunkumus visada gaunate kaip išbandymą vedantį į naujus laimėjimus, paaukštinimą, naujas galimybes, naujas pajamas. Kiekvienas įžeidimas padaro jus stipresnius. Kiekviena nesėkmė moko jus išminties ir teisingų pasirinkimų. Kiekvienas sunkus santykis ugdo jūsų ištvermę ir kantrybę. Kiekvienas iššūkis stiprina jūsų atsparumą. Priimkite sunkumus kaip Dievo dovaną, kuri padeda jums kurti patį geriausią gyvenimą, kuriam esate pašaukti.

Kun. Rytis Gurkšnys