Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA  

Mieli mano svetainės lankytojai ir skaitytojai,

Dėkoju, kad skaitote mano mintis, jas panaudojate ir platinate kitiems.

Kitas mano sekmadienio mokymas bus čia paskelbtas rugsėjo 4 d.

Linkiu Jums gražios ir ramios vasaros.

Kun. Rytis

Ramybės nešėjai

2022 07 03

Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: „Ramybė šiems namams!“/ Lk 10, 5/

Pamąstykime šiandien apie tai, kad esame ramybės nešėjai. Siekdami savo svajonių, didelių tikslų, susiduriame su kliūtimis, nesėkmėmis, netektimis, įžeidimais. Šiandien Jėzus moko mus išlaikyti ir nešti ramybę kiekvienoje sunkioje situacijoje. Jis moko mus, kad turime būti ramūs, kai patiriame nesėkmes. Ramybę neša tas, kuris gėrisi kiekviena gyvenimo akimirka. Jis tiki, kad Dievas viską toliau nuostabiai tvarko. Tai pašalina labai daug nerimo ir streso iš jo gyvenimo. Kai esame ramūs sunkiu metu, mes parodome savo tikėjimą sėkme ir pasitikėjimą Dievo vedimu. Kai esame ramūs, mes greičiau ir lengviau pasiekiame daugiau savo užsibrėžtų tikslų.

Vienas nedidelės įmonės vadovas pasakojo apie savo svajonę tapti didesnės įmonės vadovu. Jis skrido į kitą miestą susitikti su kitos didžiulės įmonės vadovais. Jis mąstė, kad tas susitikimas padės jam pakilti karjeros laiptais. Jis tikėjosi gauti vadovo pareigas toje įmonėje. Jis nuvyko į tą miestą viena diena anksčiau, užėjo pas kunigą po pamaldų, prašydamas, kad pasimelstų už jo tikslo sėkmę. Kunigas meldėsi prašydamas jam išminties, drąsos ir ramybės pokalbio metu. Po pokalbio jis ir vėl atėjo pas kunigą padėkoti, nes pokalbis puikiai pavyko. Jis turėjo viltį, kad gaus šias pareigas.

Po kelių dienų telefonu jam buvo pranešta: „Jūs esate vienas iš stipriausių kandidatų užimti įmonės vadovo pareigas. Jūs tikrai talentingas. Atsiprašome, bet mes jūsų nepasirinkome, nes neatitikote, kai kurių mūsų reikalavimų. Šiuo metu jūs netinkate mūsų įmonei.“ Jis ir vėl nuvyko pas kunigą pasikalbėti. Jis buvo labai nusivylęs, kad Dievas neišklausė jo maldos. Kunigas jam atsakė: „Pasitikėkite Dievo galia ir veikimu net ir tuomet, kai negaunate reikiamo atsakymo. Tikėkite, kad Dievas ir toliau viską tvarko. Tikėkite, kad jis ir toliau veda jus pačiu geriausiu keliu. Jis tikrai kažką geresnio yra jums parengęs. Būkite ramus ir pamatysite jo galią ir gerumą.“

Po kelių mėnesių jis ir vėl atvyko pas kunigą pokalbiui. Jis pasakojo: „Ta įmonė, kuri manęs nepriėmė, neseniai bankrutavo. Tai buvo didelis skandalas visoje šalyje. Jos naujasis vadovas dabar teisiamas už tai, kas vyko didelėje įmonėje. Dabar suprantu, kad Dievas tikrai mane vedė geresniu keliu, kai neįvyko tai, ko prašiau. Būčiau visko netekęs. Būtų sugadintas mano geras vardas ir sugriauta mano ateitis.“

Kartais sakome: „Kodėl Dievas neišklauso mūsų maldos? Kodėl negaunu paaukštinimo, kai taip seniai dirbu įmonėje, turiu patirties ir talentų daugiau už kitus?“ Nepasilikime liūdesyje, jei nepavyko pasiekto to, ką buvome suplanavę. Pasilikime ramūs, kai mus atstumia, neįvertina, nepriima į darbą. Vieną dieną dėkosime, kad mums buvo uždarytos durys. Kiekviena nesėkmė yra tam, kad mes augtume ir eitume į geresnes vietas. Dėkokime Dievui už sėkmes ir nesėkmes, nes visa tai mūsų gerovei.

Prieš keletą metų pas mane atėjo jauna moteris, kuri buvo labai nuliūdusi, nes jos draugas nutraukė draugystę su ja ir paliko ją vieną. Aš pasimeldžiau už ją, prašydamas, kad Dievas atnaujintų jų bendravimą, jei tokia jo valia. Po šešių mėnesių ji ir vėl atėjo prašydama maldos. Ji ir toliau prašė, kad Dievas atnaujintų jų draugystę. Sakiau jai, kad ji prašytų šios malonės ir taip pat, kad būtų atvira naujoms galimybėms, nes Dievas veda ją pačiu geriausiu keliu. Ji buvo prisirišusi prie to žmogaus ir nenorėjo mąstyti apie naują žmogų. Tas prisirišimas ją sekino fiziškai ir dvasiškai. Po dvejų metų ji ir vėl atėjo pas mane su šypsena. Ji atsivedė naują draugą. Ji pasakojo man, kad ji buvo sutikusi savo senąjį draugą, kuris per tuos metus paliko dar dvi moteris. Jis neturi darbo. Jis kenčia nuo priklausomybės. Ji dėkoja Dievui, kad neišklausė jos maldos. Dievas mus labai myli ir uždaro netinkamas duris, tuomet, kai mes prašome jas atidaryti. Jis visada dovanoja mums tai, kas geriausia.

Kartais jauni žmonės sako: „Dieve, argi nematai, kad esu viena. Siųsk man vyrą. Man jo labai reikia. Kodėl mano draugės vedę, o aš vis dar viena?“ Ramus žmogus kartoja: „Dieve, tu žinai, ko man reikia. Pasitikiu tavimi. Esu rami ir žinau, kad reikiamas žmogus jau keliauja į mano gyvenimą. Tikiu, kad jau viską nuostabiai tvarkai.“ Kiti sako: „Jau pavargau gyventi mažame bute. Nekenčiu jo ir tokios situacijos. Nematau jokių pasikeitimų. Negaliu džiaugtis gyvenimu.“ Tai neteisingas požiūris. Ramus žmogus kartoja: „Dieve, pasitikiu tavimi. Tu matai, kur esu. Tikiu, kad nepasiliksiu čia ilgai. Tikiu, kad man jau dabar dovanoji naujas galimybes, naują nuostabią vietą. Tu atveri dangaus langus. Tu lieji savo malonių lietų su pertekliumi. Dėkoju už tavo nuostabią ateitį.“ Kai taip meldžiamės, mes parodome savo tikėjimą ir leidžiame Dievui darbuotis.

Gyvenu labai laimingą ir palaimintą gyvenimą. Kartais mąstau, ką gyvenime padariau neteisingai. Viena iš didžiausių klaidų buvo nerimas ir liūdesys, kai patyriau nesėkmes ir nemačiau gerų pokyčių. Turėjau labiau pasitikėti Dievu sunkiose situacijose. Dažnai nerimaudavau apie dalykus, kurių negalėjau pakeisti. Dabar žvelgiu į ateitį. Turiu keletą labai didelių projektų. Dar nematau, kaip jie taps tikrove. Toliau ramiai darau tai, ką galiu geriausia. Noriu ir toliau ugdyti pasitikėjimą Dievo galia ir gerumu.

Kai patiriame nesėkmes ar įžeidimus, pastebėkime tai, kas gera mūsų gyvenime. Gėrėkimės kiekviena gražia akimirka. Kiekvienoje nemalonioje situacijoje lengviau išgyventi tuomet, kai esame ramūs, kai nieko nekaltiname, kai parodome gerumą kitiems. Kai taip mąstome ir elgiamės, Dievas viską paslaptingai keičia. Jis ugdo mus ir ruošia mums naujus laimėjimus. Kai pasiliekame ramūs, mes tampame stipresni ir ištvermingesni. Mes kuriame laimingą, sėkmingą, sveiką, turtingą, ramų, ilgą ir šventą gyvenimą, kuris mums dovanotas.

-

Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, tu mokai mane būti ramybės nešėju neramiame pasaulyje. Tu mokai mane pasitikėti tavo gerumu ir galia. Pasitikiu tavimi, nes tu matai tai, ko aš nematau. Negaliu matyti viso to, kas gero laukia manęs ateityje. Pasilieku ramus, kai nesuprantu, kodėl taip ilgai niekas negerėja. Pasitikiu tavimi, nes tu viską tvarkai taip, kad išsipildytų mano svajonė. Kai man sunku, esu ramus. Prašau tave sveikatos. Tikiu, kad man dovanoji šį darbą. Siekiu geresnių santykių šeimoje. Svajoju apie didelio projekto sėkmę ir pasitikiu tavimi. Tu žinai, kas man geriausia. Esu laimingas ne tik tuomet, kai viskas gerai sekasi. Esu laimingas, kai susiduriu su sunkumais, nesėkmėmis, nepagarba, įžeidimais, nes visa tai skirta mano gerovei. Pasitikiu tavo galia ir gerumu net ir tuomet, kai ne viskas vyksta taip, kaip noriu. Žinau, kad tu visada nori palaiminti mane gausiai tam, kad turėčiau kuo dalintis su kitais. Pasilieku ramus sunkumuose, nes žinau, kad tu darbuojiesi mano gerovei. Tu žinai, ko man reikia. Pasitikiu tavimi. Esu ramus ir žinau, kad jau viską nuostabiai tvarkai. Tu padedi man kurti laimingą, sėkmingą, sveiką, turtingą, ramų, ilgą ir šventą gyvenimą per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys