Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA

Ištikimybė ir pasiaukojimas

2018 04 22

Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. /Jn 10, 11b/

Pamąstykime ir pakalbėkime šiandien apie ištikimybę. Kai esate ištikimi, jūs laikotės savo pažadų. Kiti visada gali pasitikėti jumis. Ištikimi žmonės gerbia savo vadovus, šalį, šeimą. Jie neapkalba žmonių, kurie neša didelę atsakomybę. Jie gerbia savo tėvus ir savo šeimos narius. Jie gerbia kiekvieną savo draugą, savo bažnyčios arba bendruomenės narį. Kai nesate ištikimi savo draugams, šeimai, šaliai, negalite patirti geriausių dalykų. Kai kurie žmonės išduoda savo brangiausius ir seniausius draugus tam, kad gautų paaukštinimą darbe. Gal jie ir bus laimingi trumpam, bet vėliau tikrai jie vargs dėl tokio poelgio. Dievas laimina tuos, kurie yra ištikimi. Ištikimi žmonės visada susilaukia pagarbos.

Kartais girdžiu, kai žmonės ką nors žeidžiančio sako apie jėzuitų gimnaziją, apie jėzuitų bažnyčią. Visada stengiuosi ginti kiekvieną žmogų, kuris priklauso šiai bendruomenei. Stengiuosi nuolat parodyti, kad čia susirenkantys žmonės turi daug gerumo. Kartais girdžiu įvairias neigiamas nuomones apie žmones, kurie čia darbuojasi, moko, organizuoja renginius. Niekada nepritariu tokioms kalboms. Kiek galėdamas ginu kiekvieną narį. Žinau, kad tai svarbu, nes taip parodau savo ištikimybę šiai bendruomenei.

Kai kas sako: „Ryti tu neturėtum užmerkti akių, kai žmonės yra apsileidę savo pareigose. Tu neturėtum slėpti jų klaidų arba netinkamo elgesio.“ Sutinku, kad reikia pastebėti ir įvardinti žmonių silpnybes ir klaidas. Tačiau jos negali būti mano dėmesio centre. Negaliu prisirišti prie jų. Aš noriu būti labiau gailestingas negu teisti kitus. Daug svarbiau pastebėti daugiau to, kas geriausia kiekviename žmoguje. Gal žmogus nepadarė savo darbo tvarkingai arba tinkamai. Gal jam buvo sunki diena. Jis daug kitų darbų puikiai padaro. Kitus gali kritikuoti tik tas, kuris niekada nesuklydo ir daug pasiekė tose srityse.

Vienas profesionalų krepšinio treneris mokė savo komandos narius pastebėti tai, kas buvo gera komandoje. Kai kas nors įmesdavo į krepšį ar atkovodavo kamuolį, treneris niekada nieko nesakydavo. Tačiau, kai komandos narys neįmesdavo ar prarasdavo kamuolį, jis stengdavosi prieiti prie žaidėjo ir pasakydavo: „Nieko baisaus, kitą kartą tu padarysi tai geriau, tau geriau pavyks kitą kartą.“ Kartą vienas komandos narys neištvėrė ir paklausė: „Treneri, kodėl niekada nepagiri mūsų, kai mes padarome, ką nors gera? Tu visada pastebi, kai mes, ką nors blogai padarome.“ Treneris atsakė: „Kai pataikote į krepšį, visi džiaugiasi. Tuomet 15 tūkstančių žiūrovų jums šaukia, jus girdami ir jums dėkodami. Kai pralaimite, kai darote klaidas, kai prarandate kamuolį, tuomet jums reikia bent vieno tikro draugo, kuris jus įkvėptų ir padrąsintų.“

Kartais džiaugiamės, kai pastebime kitų klaidas, nes atsirado galimybė juos kritikuoti arba apkalbėti. Kai žmonės klysta ir suklumpa, neskubėkite teisti ir taisyti jų. Turite pakylėti juos, padrąsinti. Turite nešti šviesą. Turite gydyti jų žaizdas. Geri, mieli žodžiai žmogų gali labiau pakylėti negu griežti pamokymo žodžiai. Ištikimybė yra gailestingumo išraiška.

Visada ginkite savo šeimos narius, bendruomenės žmones, bendradarbius. Kai jie klysta, nepasakokite apie tai kitiems. Klystantiems labiausiai reikia gydančio gailestingumo ir atlaidumo, negu kritikos, patarimų arba bausmių. Jei kas nors ką nors neigiamo sako apie jūsų šeimos ar bendruomenės narius, turite stovėti tvirtai kaip siena.

Kartą vienas iš mano organizacijos vadovų padarė klaidą, kuri papiktino daugelį. Daugelis iš jo pavaldinių kritikavo vadovo poelgį įvairiose grupelėse. Apie tai rašė spauda ir kalbėjo televizija. Žurnalistai džiaugėsi turėdami galimybę viešinti tai. Aš, girdėdamas tokias kalbas, iš visų jėgų gyniau savo vadovą, nes jis buvo mano vadovas. Kai jam buvo sunku, kai jis turėjo daug priešiškai nusiteikusių žmonių, aš buvau jo pusėje. Stengiausi jam padėti, parodydamas visiems, kiek daug gerų sprendimų ir darbų jis atliko. Nesistengiau slėpti jo klaidos, kurią visi matė. Tačiau norėjau, kad ji nevaldytų visų mano jausmų, minčių ir gyvenimo. Kiekvienas klysta. Bet svarbiausia pastebėti tai, kad kiekvienas turi daug potencialo augti bei tobulėti. Visada turime ginti savo šeimos ir bendruomenės narius. Turime pastebėti daugiau gerumo ir parodyti kitiems gerumo sėklas juose.

Pasakysite: „Ryti, tu nežinai mūsų šeimos. Mano tėvas paliko mūsų motiną ir vedė kitą. Jis sugriovė mūsų šeimą ir visus mūsų santykius. Kaip aš galiu nekalbėti apie tai?“ Taip, labai blogai, kad taip atsitiko. Bet visada jis išliks jūsų šeimos narys. Tai jūsų šeima. Lengva kalbėti apie kitų silpnybes ir teisti juos. Visada lengviau atstumi žmones iš gyvenimo. Tikriausiai jis kenčia, jam sunku. Tačiau jam labiausiai reikia palaikymo iš savo šeimos. Reikia pastangų tam, kad atkurtumėte meilės santykius ir ramybę šeimoje. Daugelis turi pradėti sėti gerumo ir gailestingumo sėklas, augti ištikimybėje. Jei neturėtumėte atramos šeimoje sunkią valandą, kur dar galėtumėte ją rasti?

Šventasis Raštas sako: „Bičiulis visados yra bičiulis, o brolis – gimęs vargu dalytis /Pat 17, 17/.“ Šeimos ar bendruomenės narys reikalingas sunkią valandą. Jie gimė tam, kad būtų su jumis sunkumuose. Sielos priešas stengiasi jus išskirti. Jis nori, kad būtų daugiau nesutarimų, ginčų ir konfliktų. Atleiskite, padrąsinkite, ginkite ir kovokite už kitų gerovę. Visada turite ir galite duoti tai, ko labai reikia jūsų šeimos ar bendruomenės nariams.

Būkite ištikimi tiems, su kuriais gyvenate, darbuojatės arba meldžiatės. Būkite vieningi. Saugokite ir ginkite vieni kitus. Gerbkite savo tėvus ir sutuoktinį. Nekritikuokite klystančiųjų. Padėkite jiems pakilti, mokytis, keistis, atsinaujinti ir sustiprėti. Gailestingumas yra ištikimybės išraiška. Kai esate ištikimi savo šeimai, draugams, bažnyčiai, šaliai, Dievas siunčia jums daugiau žmonių, kurie jums padės sunkiu metu. Jis apdovanoja ištikimybę. Jis laimins jus ilgu, sveiku, sėkmingu ir laimingu gyvenimu, kurį jis jums yra paruošęs.

-

Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, tu visada esi su manimi. Tu myli mane ir vedi mane pačiu geriausiu keliu. Tu duodi man visa tai, ką tu turi geriausia. Tu paaukojai už mane savo Sūnų tam, kad aš turėčiau amžinąjį gyvenimą. Tu mokai mane ištikimybės savo šeimai, savo tėvams, savo bendruomenei, savo draugams ir bendradarbiams. Tu siunti man tikrų draugų, kurie pasilieka su manimi tuomet, kai mano gyvenimas netikėtai pasisuka sudėtinga kryptimi. Tikri draugai išlieka, kai aš darau klaidas arba neteisingus sprendimus. Tu mokai mane ginti ir paremti savo bendruomenės narius, savo vadovus, savo bendradarbius. Gal jie netobuli, bet jie mano komandos dalis. Tu mokai mane nekalbėti neigiamai apie savo šeimos narius net ir tuomet, kai jie labai netvarkingi, nedarbštūs, apsileidę arba žeidžiantys žmonės. Padėk man pastebėti tai, kas gera juose. Mokyk mane kalbėti ne apie jų silpnybes, bet apie jų gerąsias savybes. Tikiu, kad jie gali augti, mokytis, keistis, tobulėti. Tu laimini mane savo malone ir dovanoji man visokių pergalių kupiną gyvenimą, kurį man esi paruošęs per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys SJ