Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA

Evangelijos jėga

2017 10 22 

Mūsų Evangelija neatėjo pas jus vien tik žodžiais, bet su jėga ir Šventąja Dvasia, ir su giliu įsitikinimu /1 Tes 1, 5b/. 

Pakalbėkime šiandien apie Evangelijos jėgą. Apaštalas Paulius sako, kad Geroji Naujiena galingai veikia šiandien mūsų gyvenime. Tai reiškia, kad niekas negali įveikti mūsų. Tačiau susidūrę su sunkumais žmonės dažnai pasiduoda ir sako, kad toks jau jų likimas. Jie mąsto, kad jie negali nieko pakeisti. Jie pamiršta, kad jiems duota didžiulė galia įveikti visas ligas, konfliktus, priklausomybes ir kitus savo priešus. Jie pamiršta, kas jie yra, kas juos sukūrė, kas juos globoja. Jie pamiršta, kad jie nenugalimi, nes juose slypinti galia padaro juos neįveikiamais. 

Kai patiriate sunkumus, prisiminkite, kad jie laikini. Judėkite į priekį. Darbuokitės ramiai ir eikite toliau atkakliai. Labai greitai pastebėsite, kad visa tai praeina. Jūsų sudėtinga situacija gali akimirksniu pasikeisti. Gal jūsų sunkumai atrodo jums didesni, stipresni, galingesni už jus. Neleiskite jiems išgąsdinti ir sustabdyti jūsų. Prisiminkite, niekas negali jūsų įveikti, nes jumyse slypi neribota galia. Visatos Kūrėjas davė jums savo galią, kuri veikia jumyse. 

Visi patenka į situacijas, kuriose jie nemato nieko palankaus jiems. Kartais jūsų draugai nusiteikę prieš jus. Nežinote, kaip sukurti darnius šeimos santykius. Kartais nematote, kaip galite pasveikti iš sunkios ligos. Nežinote, kaip išsilaisvinti iš priklausomybės. Visa tai atrodo nepasiekiama, neįveikiama ir neįmanoma. 

Gal išgirdote gydytojo diagnozę apie jūsų ligą, kartokite: „Dievo palaima pripildo mane ir dovanoja man sveikatą. Aš galiu įveikti šią ligą. Tikinčiam viskas įmanoma.“ Kai matote didelę skolą jūsų sąskaitoje, kartokite: „Dievo malonė mane apgaubia. Ji jau dabar šalina mano skolą iš mano sąskaitos. Joks priešas negali manęs įveikti.“ Gal jūsų vaikas elgiasi neišmintingai ir daro klaidingus pasirinkimus. Sakykite savo priešui: „Dievo galia veikia mano šeimoje. Mano vaikas bus išmintingas ir sėkmingas. Jo tikėjimas auga ir stiprėja.“ Su tokiu nusiteikimu jūs esate neįveikiami. Jokia piktosios dvasios jėga negali sustabdyti, prislėgti arba nugalėti jūsų. 

Sunkiu metu nekalbėkite apie tai, kokios didelės jūsų problemos. Kalbėkite apie tai, koks galingas jūsų Dievas. Kartokite tikėjimo žodžius: „Aš galiu įveikti visus savo sunkumus. Manęs negali įveikti ši liga, priklausomybė, konfliktas, trūkumas ir joks kitas priešas. Aš viską galiu, nes Kristaus galia veikia manyje.“ Jūs turite kartoti tokius žodžius ne tam, kad jūs prisimintumėte tai, bet tam, kad jūsų sielos priešas, kuris jus atakuoja, girdėtų. 

Sunkiu metu labai svarbu atkreipti dėmesį į savo mintis. Kai mąstote apie ligos sunkumus ir galimas pasekmes, jūs leidžiate ligai įveikti jus. Kai mąstote apie santuokos problemas ir galimas skyrybas, jūs neleidžiate Dievo galiai veikti jūsų santykiuose. Sunkiu metu kuo dažniau tikėkite jo galia ir darykite gera kitiems. Kartokite: „Ši liga neįveiks manęs. Mano santuoka klestės. Turiu slaptą ir galingą ginklą. Mano priešai neturi jokios galios man. Dievo palaima padaro mane galingu.“ Tokie tikėjimo žodžiai ir meilės darbai padarys jus neįveikiamais. Jūs pasieksite tai, ko patys savo jėgomis negalite, nes Evangelijos jėga veikia jūsų gyvenime. 

Kai Dovydas ėjo į kovą su Galijotu, tikriausiai jį atakavo neigiamos mintys: „Dovydai, tu neturi galimybių laimėti. Šis priešas tau per didelis. Pažvelk į jo ūgį, jėgą, patirtį, šarvus ir ginklus. Tu tikrai žūsi. Priešas tave lengvai įveiks. Apsisuk, pasitrauk ir išsaugok savo gyvybę.“ Tačiau jis naikino tas neigiamas mintis. Sunkiu metu jis šalino tas mintis, kurios trukdė jam. 

Kai Dovydas kovojo su Galijotu, jis niekada nevadino jo milžinu. Visi vadino Galijotą milžinu ir galingu kariu. Jis nekalbėjo apie priešo galingumą ir stiprumą. Jis nekalbėjo apie tai, kokia didelė kliūtis jo kelyje. Jis vadino jį neapipjaustytu filistinu. Jis nemąstė apie priešo patirtį, ūgį ir šarvus. Jis žvelgė į jo trūkumus ir silpnybes. Vadindamas priešą filistinu, jis tvirtino, kad jis nepriklauso Dievo sandoros tautai. Jis nėra susijęs su Visagaliu Amžinuoju Tėvu, kuriam tarnavo Dovydas. Jis tvirtino, kad Galijotas neturėjo Dievo palaimos, kurią turėjo Dovydas. Jaunas nepatyręs karys Dovydas su stipriu tikėjimu ėjo į kovą ir nugalėjo kelis kartus stipresnį priešą. Jis tikėjo, kad Dievo malonė neleidžia mano priešams įveikti manęs. 

Kartais maži vaikai labai didžiuojasi savo tėvais. Jie sako: „Mano tėvelis stipresnis negu tavo. Mano tėvelis protingesnis negu tavo. Mano tėvelis turtingesnis negu tavo. Mano tėvelis geresnis negu tavo.“ Panašiai mes turime didžiuotis mūsų Dangiškojo Tėvo galia, išmintimi, turtais ir gerumu. Mažiau kalbėkime apie problemų sunkumą ir jų dydį. Daugiau kalbėkime apie Dievo palaimą, gerumą ir galią. Pastebėjau tokį dėsnį gyvenime. Kuo daugiau mąstau apie Dievo palaimą, tuo daugiau jos patiriu ir gaunu. Kuo daugiau mąstau apie jo galią ir didybę, tuo mažesnės pasidaro mano problemos. 

Gal kovojate su liga, priklausomybe, nesutarimu šeimoje. Nesėdėkite nusivylę, pikti ir neramūs. Šie priešai negali atimti jums duotos galios. Jie negali įveikti jūsų. Jokia liga, jokia skola, joks konfliktas, joks kitas trūkumas nėra amžinas. Jums duota galia padeda jums įveikti visa tai, kad trukdo jums kurti laimingą gyvenimą. Kartokite: „Dėkoju, Dieve, kad tavo palaima stiprina mano sveikatą, atnaujina mano šeimos santykius, veda mane į paaukštinimą, dovanoja man naujas pajamas. Tavo malonė padeda man įveikti visus mano priešus.“ 

Kai patiriate blogus ir neteisingus dalykus iš kitų, tikėkite Dievo galia ir darykite tai, kas gera ir teisinga kitiems. Jūsų tikėjimas ir tarnavimas pakylės jus į naują lygmenį. Jūs įveiksite visus sunkumus. Gal tai neįvyks per vieną dieną. Jūsų priešai negali įveikti jūsų. 

Gal gyvenime patyrėte sunkių iššūkių ir problemų. Gera žinia ta, kad tai dar ne pabaiga. Dievas toliau darbuojasi jūsų gerovei. Jo galia veikia taip, kad viskas būtų gerai. Jei kažkas dar negerai, vadinasi tai dar ne pabaiga. Jis dar ruošia jums naujus teigiamus pokyčius ir nuostabius dalykus, kurių dabar dar nepatiriate arba negaunate. Jis paims tai, kad kenkia jums, ir panaudos jūsų gerovei, sėkmei ir laimei kurti. Jis paims jūsų sunkumus ir paves jus naujais pasiekimais. 

Prisiminkite Juozapą, apie kurį pasakoja Šventasis Raštas. Jį vargino įvairių sunkumų grandinė. Vieną nesėkmę sekė visa eilė kitų. Jo broliai pardavė jį į vergiją. Eilę metų jis praleido kalėjime už tai, ko jis tikrai nepadarė. Visa tai rodė, kad niekas nepagerės jo gyvenime. Jis galėjo nusivilti ir pykti, kad Dievas neteisingas, kad jis nesirūpina savo tarnu. Tačiau Juozapas žinojo, kad niekas negali įveikti jo, nes Dievo galia veikia jo gyvenime. Jis toliau gyveno, siekdamas daryti viską kuo geriausiai. Būdamas kalėjime, jis kartojo: „Dėkoju tau, Dieve, kad tavo malonė mane apgaubia. Tikiu, kad tavo galia veikia ir padeda man įveikti visus sunkumus.“ 

Juozapas tikėjo Dievo galia ir gerumu. Jis mylėjo žmones ir jiems nuoširdžiai tarnavo. Tuo metu Dievas darbavosi jo gyvenime. Jis išlaisvino jį iš vergijos ir iš kalėjimo. Jis apdovanojo jį naujomis galimybėmis ir turtais. Jis pašalino visus jo vargus ir padovanojo jam pilną gerovę. Iš vergo ir kalinio jis tapo Egipto šalies valdytoju, pavaldžiu tik faraonui. Tai parodo, kad joks priešas negali įveikti tikinčio ir mylinčio žmogaus. Juozapo neįveikė nei išdavystės priešas, nei melo priešas, nei neteisingumo priešas. Jo neįveikė nei vergija, nei kalėjimas. Dievo galia neleido jo priešams įveikti jo. 

Jūs tikite Evangelijos žodžio galia. Jūs laiminate kitus savo žodžiais, talentais, turtais ir darbais. labai greitai pamatysite didelių teigiamų pokyčių savo gyvenime. Staiga jūsų sveikata pagerės, jūsų vaiko elgsena pasikeis, jūsų pajamos padidės. Jūs įveiksite visus savo sunkumus, iššūkius ir kliūtis. Dievo galia veikianti jumyse padarys tai, ko negalite pasiekti savo pastangomis. Jūs priimsite sveikatą, sėkmę, turtus, ramybę ir kitas gėrybes, kurias jis jums jau yra parengęs. Jūs kursite patį nuostabiausią gyvenimą, kuriam esate pašaukti.

-

Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, dėkoju už Evangelijos jėgą. Tikiu, kad tavo Geroji Naujiena galingai veikia šiandien mano gyvenime. Niekas negali įveikti manęs, nes tu atėjai į pasaulį su savo žodžiu, su savo jėga ir Šventąja Dvasia. Tu davei man stipriausią visatos galią, kuri leidžia man įveikti visus sunkumus ir trūkumus. Aš viską galiu pasiekti, nes Kristaus galia veikia manyje. Aš žinau, kas aš esu, kas mane sukūrė, kokia galia man duota. Esu nenugalimas, nes tavo galia padaro mane neįveikiamu. Tavo palaima pripildo mane ir dovanoja man sveikatą. Aš galiu įveikti bet kokią neišgydomą ligą. Tavo malonė mane apgaubia. Ji jau dabar šalina mano finansinius trūkumus iš mano sąskaitos. Tavo galia veikia mano šeimoje. Mano šeimos nariai bus sveiki, išmintingi ir sėkmingi. Jų tikėjimas auga ir stiprėja. Jokia piktosios dvasios jėga negali sustabdyti arba nugalėti jų. Manęs negali įveikti jokia liga, priklausomybė, konfliktas, trūkumas ir joks kitas priešas. Mano priešai neturi jokios galios man, nes tavo Evangelija atėjo ne tik su žodžiu, bet ir su jėga. Tavo Šventoji Dvasia padaro mane galingu ir neįveikiamu per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

 Kun. Rytis Gurkšnys SJ