Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

MOKYMAI IR MALDOS

Nepaprastas tikėjimas

2017 03 19

Jėzus atsakė: „Moterie, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite Tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje“ /Jn 4, 21/.

Pakalbėkime šiandien apie nepaprastą tikėjimą. Nepaprastas tikėjimas siekia daugiau negu mes galime planuoti arba įsivaizduoti. Nepaprastas tikėjimas siekia daugiau negu žmogui atrodo įmanoma pasiekti. Toks tikėjimas veda į tai, kas nerealistiška, neįtikėtina arba nelogiška. Toks tikėjimas reikalauja daug drąsos. Nepaprasto tikėjimo žmogus yra radikalus, ekstremalus, nenormalus. Toks žmogus tikisi daug daugiau, negu kiti. Jis prašo daugiau sveikatos, galimybių, draugų, sėkmės, kūrybingumo, pajamų, stiprybės, ramybės, laimės. Jis tikisi gauti nepaprastų ir didelių malonių, nes jis žino, kad jis yra Visagalio amžinojo Tėvo vaikas. Jis drąsiai prašo neįtikėtinų ir neįmanomų dalykų, nes jis žino, kad Dievas jį beprotiškai myli.

  

Šventasis Raštas pasakoja apie Jozuės vadovaujamą izraeliečių kariuomenę, kuri kovojo su amoriečių armija. Dienos pabaigoje izraeliečiai buvo arti pergalės. Jozuė žinojo, kad jie privalo pasiekti pergalę iki vakaro, nes naktį jie negalės kovoti. Per naktį priešas atgaus jėgas, sustiprės ir įveiks juos. Artėjant vakarui, Jozuė prašė Dievą padaryti tai, kas buvo neįmanoma, neįprasta ir neįtikėtina. Jis prašė to, ko niekada nebuvo įvykę. Kai saulė pradėjo leistis, Jozuė meldėsi prašydamas, kad saulė sustotų danguje. Jis norėjo, kad saulė sustotų ir jos šviesa leistų jo kariuomenei sėkmingai užbaigti kovą. Žinoma, Dievas galėjo atsakyti: „Jozue, kas tu toks, kad prašai tokio dalyko? To dar niekada nėra buvę. Aš nestabdysiu saulės dėl tavęs. Tai savanaudiška. Tai sugriaus kitų žmonių gyvenimo ritmą.“ Tačiau Dievui patiko toks drąsus prašymas ir tvirtas tikėjimas. Jis džiaugėsi Jozuės radikaliu ir ekstremaliu prašymu. Tikriausiai jis mąstė: „Jozue, tu esi drąsus prašyti tokio dalyko. Aš esu drąsus padaryti tai, ko prašai.“ Šventasis Raštas sako: „Saulė sustojo ir mėnulis stovėjo, kol tauta atkeršijo savo priešams... Saulė sustojo  viduryje dangaus skliauto ir nesiskubino nusileisti bemaž visą dieną. /Joz 10, 13/.” Dievas sustabdė visos visatos judėjimą vienai dienai. Tai parodo, kokia galia slypi vieno žmogaus drąsioje maldoje.

Mes tikime Dievą, kuris mėgsta rodyti savo galią ir gerumą. Jis mėgsta daryti stebuklus. Mes tarnaujame „tam, kuris savo jėga, veikiančia mumyse, gali padaryti nepalyginti daugiau, negu mes prašome ar išmanome /Ef 3, 20/.“ Kai darbuojatės ir laikotės nepaprasto tikėjimo, jūs galite pamatyti nepaprastų rezultatų. Gal jums nereikia, kad šiandien sustotų saulė danguje ir dvigubai prailgintų jūsų dieną. Bet gal jums reikia, kad Dievas išgydytų jūsų sergantį vaiką, kurį jau daugelį metų vargina sunki liga. Gal jums reikia išspręsti sudėtingą šeimos santykių problemą. Gal jums reikia daugiau sėkmės darbe. Drąsiai prašykite nepaprastų malonių. Tikėkite, kad galite gauti tai, kas jums dabar atrodo neįmanoma.

Gal jus vargina skola arba dideli finansiniai trūkumai. Gal nematote, kaip gali pasikeisti tokia situacija. Gal mąstote: „Dabar sunkmetis. Visiems sunku. Gal kaip nors išgyvensiu.“ Tai vidutiniškas tikėjimas. Biblija sako: „Dievas apgaubia jus savo malone. Jis laimina visus jūsų rankų darbus. Visi jūs darbai bus sėkmingi. Jūs nebesiskolinsite, bet skolinsite kitiems.“ Tikėkite, kad Viešpats jau dabar siunčia naujus klientus, rodo naujas veiklos galimybes, padeda jums atskleisti savo talentus ir dovanas.

Gal gydytojo diagnozė sako: „Tau neįmanoma pasveikti.“ Tačiau Šventasis Raštas sako: „Dievui nėra neįmanomų dalykų. Tikinčiam viskas galima.“ Gal nematote išeities iš sunkios situacijos. Tačiau Dievas gali parodyti jums kelią iš jos. Jis jau dabar stiprina jūsų sveikatą ir dovanoja joms visišką išgydymą. Jis nori dar labiau parodyti savo gerumą jums ir per jus visam pasauliui.

Teko girdėti pasakojimą apie vieną mažą mergaitę, kuri gimė ir gyveno ūkininkų šeimoje. Jų šeima augino keletą karvių. Kai jos atsivesdavo jauniklius, ūkininkai tuojau juos parduodavo kitiems ūkininkams, kurie juos augindavo. Vieną pavasarį ta mergaitė vardu Ona labai prašė tėvelio neparduoti veršiuko, kurio laukėsi viena karvė. Ji norėjo jį auginti ir prižiūrėti. Tėveliai bandė atkalbėti ją nuo šios svajonės. Tačiau Ona atkakliai laikėsi savo užsibrėžto tikslo. Tėvelis sutiko įvykdyti jos prašymą ir sakė jai: „Pažadu neparduoti veršiuko, jei jis bus juodos spalvos. Mes parduosime jį, jei jis bus žalos arba žalmargės spalvos.“ Ona sutiko su tokia tėvelio sąlyga. Ji ne tik laukė veršiuko gimimo dienos, bet ir meldėsi kasdien prašydama, kad Dievas jai padovanotų juodą veršiuką. Kiekvieną vakarą ji meldėsi: „Dieve, padovanok juodą veršiuką man globoti. Padaryk jį tokį juodą, kad niekas negalėtų tuo abejoti.“ Tai buvo radikali ir neįprasta malda. Daugelis suaugusiųjų niekada neišdrįstų melstis tokia malda.

Po kelių savaičių karvė atsivedė juodą veršiuką. Ona džiaugėsi, kad tai buvo jos svajonės išsipildymas. Be to, veršiukas gimė su balta raide „O“ ant savo kaktos. Tai buvo patvirtinimas, kad jis priklauso Onai, kuri jo laukė, tikėjosi, prašė ir gavo. Tai buvo drąsios ir nepaprastos maldos galia. Kai kasdien laikomės nepaprasto tikėjimo, mes priimame nepaprastas malones. Taip veikia tikėjimo dėsnis. Radikali malda sukuria radikalius rezultatus. Ekstremalus tikėjimas sukuria ekstremalius rezultatus.

Daugelis šiandien turi vidutinišką tikėjimą. Žinoma, kad tai irgi labai geras žingsnis tam tikrame žmogaus dvasinės kelionės etape. Jie tiki, kad Dievas duoda tik tiek, kiek reikia jiems išgyventi ir jų šeimai išlaikyti. Tačiau krikščionis negali sustoti ir pasilikti prie savanaudiškų tikslų. Jis turi rodyti Dievo meilės galią pasauliui. Jis turi rodyti kitiems, kad Viešpats nori parodyti savo gerumą tam, kuris jo ieško. Šventasis raštas sako: „Geras yra VIEŠPATS tiems, kurie jo laukia, žmogui, kuris jo ieško /Rd 3, 25/.“ Jei norite patirti neįtikėtinų pokyčių ir turtų savo šeimoje, veikloje ir gyvenime, jūs turite žengti vieną žingsnį toliau. Jūs turite drąsiai įžengti į nepaprastą tikėjimą.

Vidutiniškas tikėjimas sako: „Uždirbsiu pakankamai tam, kad sumokėčiau mėnesio paskolą už namą.“ Nepaprastas tikėjimas sako: „Uždirbsiu tiek, kad greičiau užbaigčiau mokėti visą paskolą.“ Vidutiniškas tikėjimas sako: „Gal man pavyks išspręsti šią sudėtingą problemą.“ Nepaprastas tikėjimas sako: „Tikrai išspręsiu šią šeimos problemą. Mano šeima bus daug stipresnė ir laimingesnė negu kada nors praeityje.“ Vidutiniškas tikėjimas sako: „Dieve, padėk man išgyventi šį sunkmetį.“ Nepaprastas tikėjimas sako: „Dieve, tu dovanoji man gerovę ir klestėjimą šiuo sunkiu metu.“ Vidutiniškas tikėjimas sako: „Dieve, padėk man suvaldyti mano priklausomybę.“ Nepaprastas tikėjimas: „Dieve, tikiu, kad tu visiškai išlaisvini mane iš šios paveldėtos priklausomybės.“

Kasdien pasirinkite nepaprastą tikėjimą. Nuimkite ribas nuo Dievo. Tikėkite, kad galite kilti į naują lygmenį visose gyvenimo srityse. Tikėkite, kad galite įveikti visas ligas, priklausomybes, skolas, trūkumus ir kitas kliūtis. Jėzus dažnai primena mums, kad mūsų tikėjimas leidžia Dievui darbuotis. Mūsų tikėjimas leidžia jo malonei lietis į mūsų gyvenimą. Mūsų tikėjimas atveria mūsų širdis jam ir jo veikimui.

Dabar Visatos valdovas žvelgia į jus. Jis atveria jums reikiamas duris. Jis siunčia jums tinkamus žmones. Jis rodo jums puikias galimybes. Jis stiprina jūsų sveikatą. Jis dovanoja jums tai, ką piktoji dvasia atėmė iš jūsų praeityje. Jis atlygina jums už patirtą neteisingumą. Jis veda jus ten, kur patirsite dar daugiau ramybės, džiaugsmo ir sėkmės. Jis duoda jums visa tai, ko reikia jūsų laimingam gyvenimui. Tikėkitės didelių dalykų. Prašykite nepaprastų malonių. Visatos Kūrėjas darbuojasi jūsų gerovei. Jūs nugalėsite visas kliūtis. Jūs pasieksite visus savo tikslus. Išsipildys visos jūsų svajonės. Jūs patirsite tokių malonių, kurios jus pakylės į naują lygmenį visose jūsų gyvenimo srityse.

Mūsų ir kitų palaiminimas

2017 03 12

  

Padarysiu iš tavęs didelę tautą ir tave palaiminsiu; išaukštinsiu tavo vardą, ir tu būsi palaiminimas. /Pr 12, 2/

Pakalbėkime šiandien apie mūsų ir kitų palaiminimą. Per Abraomą mes visi palaiminti. Be to, mes esame pašaukti būti palaiminimas kitiems. Sukurdamas mus, Dievas davė mums visa tai, ko reikia laimingam gyvenimui. Jis jau davė mums reikiamus žmones, galimybes, talentus, stiprybes. Jis davė mums visa tai, ko trokšta mūsų širdis. Jis myli mus ir nori, kad dar labiau laimintume kitus.

Šventasis Raštas sako: „Koks nuostabus yra tavo gerumas, sukauptas tiems, kurie tavęs pagarbiai bijo, ir teikiamas tiems, kurie ieško tavo užuovėjos, visiems žmonėms matant! /Ps 31, 20/.“ Vieniems sukauptas pagerėjimas sveikatoje arba išgydymas. Kitų laukia reikiamas žmogus, tvirta santuoka ir darni šeima. Kitiems sukauptos naujos idėjos, naujas verslas, naujas paaukštinimas. Visa tai sukauptos malonės, kurių jums reikės gyvenime. Visa tai jau sukurta, sutvarkyta ir duota jums. Esate gausiai palaiminti tam, kad galėtumėte būti palaiminimas kitiems.

Po Jėzaus nukryžiavimo Petras ir kiti Jėzaus mokiniai buvo labai pasimetę ir nežinojo ką daryti. Jie nusprendė eiti žvejoti. Apaštalas Petras jautė kaltę, kad padarė didžiulę klaidą, išsižadėdamas savo ryšio su Jėzumi. Jis tikėjo, kad Jėzus buvo Mesijas ir gelbėtojas. Bet tą dieną jis buvo nužudytas. Prislėgtas kaltės ir nusivylimo, Petras sugrįžo į savo seną darbą, nes buvo patyręs žvejas. Visą naktį žvejoję, jie nieko nesugavo. Jie dėjo daug pastangų, panaudojo visą savo išmintį ir patirtį, daugelį kartų metė tinklus į vandenį. Tačiau visos jų pastangos tą naktį buvo nesėkmingos.

Anksti ryte Jėzus stovėdamas ant kranto sušuko jiems: „Vaikeliai, ar neturite ko valgyti? /Jn 21, 5/.“ Petras neatpažino Jėzaus ir atsakė jam: „Ne. Nieko nepagavome.“ Tada Jėzus pasakė: „Užmeskite tinklą į dešinę nuo valties, ir pagausite /Jn 21, 6/.“ Jie tikriausiai mąstė: „Kas yra tas vyras, kuris moko mus? Mes esame profesionalai. Mes pavargę ir įsitikinę, kad čia nėra žuvies.“ Tačiau Petras pakeitė savo nuomonę ir užmetė tinklą dar kartą. Jie pagavo tiek žuvies, kad negalėjo pakelti jos į valtis. Tuomet jie atpažino Jėzų.

Šis įvykis parodo, kad Dievas žino, kur galima sugauti žuvies. Jis žino, kur yra jums reikalinga malonė. Jei dar nematote jos dabar, tai nereiškia, kad jos nėra. Gal jūsų patirtis rodo, kad neįmanoma nieko pakeisti. Gal išnaudojote daug savo pastangų, laiko ir jėgų. Gal investavote daug savo pinigų. Tačiau patyrėte nesėkmę. Gal jau mąstote, kad niekas nepasikeis. Gal manote, kad niekada nesutiksite reikiamo žmogaus, niekada nepagerės sveikata arba jūsų finansinė padėtis. Gal jūs jaučiatės pavargę ir nusivylę. Prisiminkite, kad Dievas žino, kur yra jums reikiamas žmogus, kas gali jus išgydyti, kur yra jūsų mėgstamas darbas.

Kartais labai ilgai nematote pagerėjimo. Manote, kad jūsų niekas nepastebi. Kartais jums atrodo, kad jūs jau praleidote tinkamas progas arba padarėte didelę klaidą. Piktoji dvasia sako: „Tu niekada nepasveiksi. Niekada neišsilaisvinsi iš priklausomybės. Niekada nesutiksi reikiamo žmogaus. Tu niekada nepasieksi savo tikslo.“ Tuomet labai lengva prarasti drąsą ir pasiduoti. Labai lengva atsisakyti savo didelio ir prasmingo tikslo.

Gal jūsų draugė sutiko tinkamą sutuoktinį, kuris puikiai atrodo, gero charakterio, išsilavinęs ir sėkmingas savo darbe. Jie labai myli vienas kitą ir planuoja savo vestuves. Jie pakviečia jus būti jų santuokos šventės liudytoja. Jūs nesutinkate patenkinti jos prašymo, nes labai pavydite jai sėkmės ir laimės. Jūs mąstote apie tai, kad ji turi tai, ko jums labai riekia. Tuomet jūs mąstote apie tai, kad jūs vieniša ir nelaiminga. Jūs nuliūdusi ir nusivylusi. Prisiminkite, kad ji turi tai, kas jai skirta. Ji nepaima jūsų palaimos. Niekas negali paimti tos Dievo dovanos, kuri jums skirta. Jūsų laukia ir ieško tas vyras, su kuriuo sukursite tvirtą ir laimingą santuoką. Būkite rami, tvirta, drąsi, linksma ir laiminga. Tikėkite Dievo galia ir gerumu. Tai padės jums priimti jo sukauptą palaimą jums.

Kartais mums atrodo, kad Dievas nenori duoti mums to, ko mes prašome. Prisiminkite, kad Danguje nėra jokių trūkumų, sunkumų. Jis nestokoja malonių. Jis turi neribotus materialinių ir dvasinių gėrybių išteklius. Kai kas nors gauna didelių malonių, Dievo turtai nesumažėja.

Nepavydėkite kitiems pergalių ir laimėjimų, kurias jie patiria savo gyvenime. Švęskite kartu su jais jų laimėjimus. Džiaukitės, kad jiems sekasi. Gėrėkitės kitų sėkme ir laime. Būkite laimingi, kad kiti gavo paaukštinimą arba nusipirko namą. Džiaukitės, kad jie sukūrė šeimą ir susilaukė vaikų. Žinokite, kad Dievas, kuris visa tai davė jiems, tikrai duos ir jums tai, kas jums geriausia. Jei jis padarė nuostabių darbų jų gyvenime, jis tikrai dar gausiau parodys savo gerumą ir jūsų gyvenime. Jis ne tik žino, ko jums reikia, bet ir mato jūsų tikėjimą. Kai dėkojate jam už kitų palaiminimą, jūs parodote savo tikėjimą ir atveriate savo širdis savo malonėms.

Tas palaiminimas, kurį jums skyrė Viešpats, negali atitekti kitam. Nepavydėkite kitiems paaukštinimo arba naujo gerai apmokamo darbo. Jie gavo tai, kas jiems buvo skirta. Tai, kas tinka jiems, tikrai netinka jums. Jums sukaupta tai, kas jums reikalinga ir naudinga. Jis jums paruošė tai, kas jums teiks džiaugsmą ir laimę. Jis išlies jums malonių su pertekliumi tam, kad būtumėte palaiminimas kitiems. Per jus jis nori parodyti savo galią ir gerumą pasauliui.

Gal jūsų draugas arba šeimos narys turi geresnį darbą, didesnį atlyginimą ir naują namą. Jūs mąstote, kad Viešpats jus palaimins tokiomis dovanomis. Jūs kiekvieną sekmadienį garbinate Viešpatį, dosniai aukojate jo bažnyčiai, laikotės jo įsakymų. Tačiau nesikeičia sunki situacija darbe, finansuose ir namuose. Jūs pradedate nerimauti, nes nematote jokio pagerėjimo. Prisiminkite, kad tai, ką gauna kiti, nėra skirta jums. Jūs gausite tai, kas jums paruošta. Visa tai negali atitekti niekam kitam. Jūs gausite sutuoktinį, namą, išgydymą ir kitas dovanas, kurios jau sukauptos jums.

Jums nereikia ieškoti arba užsitarnauti Dievo malonių. Jos jus suras ir pripildys jūsų gyvenimą. Niekas negali paimti tos palaimos, kurią Viešpats paskyrė jums. Nepavydėkite kitiems gausios palaimos. Mažiau mąstykite apie tai, ką turi kiti. Dažniau dėkokite už tai, ką jūs turite, ką gavote, ką sukūrėte. Pasilikite ištikimi Viešpačiui, klausykite jo, garbinkite jį, tarnaukite jam. Tikėkite neribota jo meilės galia. Tikėkite, kad jis jau dabar darbuojasi jūsų gerovei, pripildo visas jūsų gyvenimo sritis, jus išaukština ir laimina. Jei taip gyvensite ir mąstysite, tinkamu laiku jūs atsiversite ir priimsite visa tai, kas jums parengta.

Pagundų nugalėjimas

2017 03 05

 Paskui Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. /Mt 4, 1/

Pakalbėkime šiandien apie pagundų nugalėjimą. Visi kasdien patiriame įvairių pagundų, kurios trukdo mums pasiekti daugiau tikslų ir laimėjimų gyvenime. Jos atitraukia mus nuo Dievo ir neleidžia mums priimti jo malonių gausos. Nei vienas žmogus negali išvengti piktojo siūlomų minčių, žodžių ir veiksmų. Gal esate labai geras, stiprus ir šventas žmogus. Gal padarėte labai daug gerų darbų ir pasiekėte daug didelių bei prasmingų tikslų. Tačiau tikrai tam tikru metu jūs patirsite stiprią neigiamą sielos priešo įtaką tam tikroje jūsų gyvenimo srityje. Jis labiausiai atakuoja jus tuomet, kai esate arti tikslo pasiekimo, arti teigiamo pokyčio, arti išgydymo, arti susitaikymo, arti profesinės sėkmės, arti kito Dievo stebuklo.

Vienas jaunas vyras turėjo priklausomybę tabako cigarečių rūkymui. Jis pradėjo rūkyti būdamas 12 metų. Nuo keturiolikos metų amžiaus jis buvo visiškai priklausomas rūkalams. Jie valdė jo gyvenimą. Baigęs mokyklą ir universitetą jis įkūrė sėkmingą verslą. Jis turėjo talentą valdyti didelę įmonę, kuri greitai augo, plėtėsi ir klestėjo. Būdamas trisdešimties metų jis vieną dieną nuėjo pas labai seną kunigą pasikalbėti apie savo gyvenimą ir savo ateitį. Jis turėjo daug didelių ir prasmingų svajonių. Taip pat jis užsiminė apie savo priklausomybę, kuri jį vargino ir trukdė jam gyvenime. Išklausęs jo kunigas nepasmerkė jo ir nekritikavo jo elgsenos. Jis tarė jam: „Dievas nori tave vesti į gražią ateitį. Tačiau cigaretė trukdo tau patekti ten.“ Tie kunigo žodžiai padarė labai stiprią įtaką jam. Tie žodžiai pakeitė jo požiūrį į save ir į savo gyvenimą. Jie paskatino jį sunaikinti kliūtį, kuri stovėjo jo kelyje į dar didesnes pergales. Jame gimė troškimas sunaikinti šį žalingą įprotį ir išsilaisvinti iš priklausomybės. Jis kartojo sau: „Negaliu leisti, kad šis mažas daiktas atimtų iš manęs tiek daug didelių dalykų, kurie manęs laukia ateityje.“ Jo įmonė pradėjo augti dar greičiau ir plėstis į kitas pasaulio šalis.

Šis vyras pakeitė savo požiūrį ir pakeitė savo likimą. Jūs irgi galite pakeisti savo požiūrį ir savo likimą. Gal maža silpnybė trukdo jums. Gal puikybė, nesusivaldymas, priklausomybė yra tas mažas dalykas, kuris neleidžia jums pasiekti didelių tikslų, kurie dega jūsų širdyje.

Apaštalas Paulius primena mums, kad gauname malonės su pertekliumi: „Tie, kurie su pertekliumi gauna malonės bei teisumo dovaną, viešpataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų /Rom 5, 17/.“ Prisiminkite, kad esate nuostabiai sukurti. Jūs esate sukurti dideliems ir prasmingiems tikslams. Esate atpirkti, nes jūsų gyvenimas yra labai vertingas. Jūsų laukia šviesi ateitis. Jūs sukurti ir pašaukti viešpatauti savo gyvenime. Neleiskite, kad jūsų silpnybės pavergtų jus ir valdytų jūsų gyvenimą. Neleiskite, kad pagundos trukdytų jums, stabdytų jus ir užtvertų Dievo palaimai lietis į jūsų gyvenimą.

Kaip galite greičiau ir lengviau įveikti pagundas? Jėzus sako: „Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą /Mt 26, 41/.“ Kai kurie žmonės meldžiasi prašydami, kad Dievas apsaugotų juos nuo pagundų. Niekas nėra apsaugotas nuo jų. Net Jėzus buvo neapsaugotas nuo pagundų. Todėl turime prašyti Dievo pagalbos nugalėti pagundas. Turite tikėti, kad jis jau čia ir dabar duoda pakankamai stiprybės įveikti jas.

Viena 30 metų moteris patyrė labai didelį smūgį savo gyvenime. Ją įžeidė jos bendradarbis su kuriuo jis draugavo keletą metų. Jis ją pažemino kitų kolegų akivaizdoje ir nutraukė draugystę su ja. Vėliau ji labai norėjo susidraugauti su kitu vyru. Tačiau ji labai bijojo patirti tą pačią nesėkmę. Kiekvieno naujo susitikimo metu ją vargino stipri baimė, kuri neleido jai pasitikėti nauju žmogumi ir eiti pirmyn. Kai kalbėdavosi su nauju draugu, ji girdėjo piktosios dvasios balsą: „Tu darai klaidą. Jis tave paliks. Tu švaistai savo laiką ir jėgas. Tu vėl patirsi nesėkmę. Negali pasitikėti šiuo vyru. Visi vyrai vienodi.“ Ją vargino tokios mintys. Ji negalėjo kurti laimingos draugystės ir santuokos.

Dalis žmonių gyvena labai vargingai. Jie nelaimingi ir nesėkmingi, nes daro daug neteisingų sprendimų ir pasirinkimų. Jų gyvenime daug baimių, sumaišties, nerimo, liūdesio ir nusivylimo, nes jie neigia savo silpnybes. Jie nepastebi arba nepripažįsta, kad jie pasiduoda tam tikrai pagundai. Jie ignoruoja piktosios dvasios įtaką savo mintyse, žodžiuose, darbuose, santykiuose, finansuose, mityboje, poilsyje, tiksluose ir kitose srityse.

Jei turite priklausomybę televizoriui, pinigų švaistymui, nekantrumui ir nesiklausymui, turite pirmiausiai įvardinti tai, kas trukdo jums kurti laimingą gyvenimą. Negalite nugalėti, jei nežinote su kuo turite kovoti. Negalite įveikti priešo, kurio nematote arba nepripažįstate. Slėpdami arba ignoruodami priešą, negalite pašalinti jo. Piktoji dvasia žino jūsų silpnybę. Turite jūs taip pat pripažinti ją ir kartoti: „Dieve, tu matai, kad mane vargina ši priklausomybė. Tikiu, kad tu išlaisvini mane. Tikiu, kad galiu įveikti šią pagundą.“

Neleiskite, kad viena silpnybė trukdytų jums dar 10 arba 20 metų ir neleistų jums pasiekti tų tikslų, apie kuriuos jau seniai svajojate. Pasirinkite nuolat besikartojančią ir labiausiai varginančią pagundą. Tai gali būti nekantrumas, savigrauža, apkalbos ar kitas blogis, kuris nuolat kartojasi. Kuo greičiau pripažinkite tą silpnybę ir pašalinkite ją. Kai taip mąstysite ir elgsitės, jūs greičiau eisite į naujas pergales ir pasiekimus. Jūs priimsite malonę, kuri jums su pertekliumi dovanojama tam, kad galėtumėte ja dar labiau laiminti kitus.

Kun. Rytis Gurkšnys SJ