Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA

Šviesos vaikai

2017 11 19 

Jūs visi esate šviesos vaikai, dienos vaikai /1Tes 5, 5a/

Pakalbėkime apie tai, kaip ryškiai šviesti kitiems. Mūsų kasdieninė elgsena siunčia tam tikrą žinią kitiems. Mūsų veiksmai kalba garsiau ir stipriau negu mūsų žodžiai. Žmonės stebi, kaip mes gyvename, kaip elgiamės sunkiu metu, kaip bendraujame su kitais. Jie pažįsta mus iš mūsų elgsenos. Kai kasdien bendraujate su šypsena veide, kai išlaikote gerą nuotaiką, kai esate mandagūs, mieli ir paslaugūs, jūs parodote tai, kas esate. Jūsų veiksmai ir elgsena parodo jūsų tikėjimą ir vertybes. 

Kartą nuvykau į vieną didelio miesto parapijos bažnyčią. Kai vedžiau pamaldas ir sakiau pamokslą, pastebėjau, kad visi buvo labai liūdni. Jie labai šaltai priėmė mane ir mano žodžius. Niekas nesišypsojo, neatsakinėjo į maldas, negiedojo su jaunimo choru. Tuomet mąsčiau: „Ką aš čia darau? Kodėl esu čia? Kam aš švaistau savo brangų laiką ir jėgas šioje vietoje? Niekas nenori būti čia ir klausyti manęs? Jie atrodo kaip numirėliai?“ Tačiau tuomet išgirdau, kaip Viešpats tyliai atsakė man: „Ryti, argi nesupranti, kodėl aš tave čia atsiunčiau? Aš galėjau siųsti ką nors kitą į šią vietą. Kodėl tave pasirinkau ir daviau tau užduotį atvykti čia? Tavo šviesos nereikia ten, kur ir taip daug šviesos. Aš siunčiau tave čia tam, kad tu išjudintum šią bendruomenę. Siunčiau tave tam, kad tu ją pakeistum, atneštum jiems šviesą, sustiprintum jų tikėjimą. Tu esi šiandien čia, kad uždegtum juos mano meilės ugnimi. Siunčiau tave čia tam, kad atskleistum džiaugsmą ir tikėjimo galią, kuri slypi juose.“ 

Dažnai Dievas siunčia mus į tamsias vietas tam, kad mūsų gyvenimas ten ryškiai šviestų. Nekaltinkite savo tėvų, savo sutuoktinio, savo giminių. Jie neatsitiktinai pateko į jūsų gyvenimą. Jie buvo jums dovanoti tam, kad priimtumėte juos, padrąsintumėte, paremtumėte, apšviestumėte juos. Neprisidėkite prie tamsos kūrimo. Būkite šviesa. Elkitės teisingai net tuomet, kaip patiriate neteisingumą. Gerbkite kitus, kai kiti negerbia jūsų. Išlaikykite gerą nuotaiką tuomet, kai kiti jus nervina ir erzina. Jiems reikia jūsų šviesos. 

Gal darbo vietoje vyrauja baimė, nerimas, nusivylimas. Bet jūs kasdien ateinate į darbą su gera nuotaika, su tikėjimu, su optimizmu. Gal visi darbuojasi paviršutiniškai. Bet jūs atliekate visas savo užduotis puikiai. Gal jūsų bendradarbiai pikti, nes turi dirbti ilgiau negu planavo. Tačiau jūs laimingas ir sunkiu, ir lengvu metu. Tokia elgsena jūs šviečiate jiems, skatinate juos keistis ir kilti. 

Kartais tikinčios žmonos bando savo žodžiais atversti savo vyrus ir priversti juos tikėti Dievo buvimu ir veikimu. Jos savo priekaištais, patarimais arba prašymais siekia atvesti vyrus į tikėjimo kelią. Tačiau tai neteisingas ir neveiksmingas kelias. Dažnai tokie „pamokslai“ dar labiau atstumia juos nuo tikėjimo malonės. Daug veiksmingesnis kelias yra tikėjimo darbai. Jūsų dvasingas gyvenimas kalba garsiau negu jūsų žodžiai. Jie pradeda keistis, stebėdami tai, kaip jūs elgiatės ir gyvenate. Kai jie mato tai, kaip jūsų tikėjimas pakeitė jūsų elgseną ir charakterį, jie patys pradeda siekti tokių pačių pokyčių savo gyvenime. 

Dažnai mes skundžiamės, kad daug tamsos mūsų pasaulyje, šalyje, visuomenėje. Kartais sakote: „Nemėgstu šio darbo. Šie žmonės labai pikti ir neteisingi. Niekas neturi gero charakterio. Jie negerbia manęs.“ Geriau paklauskite savęs, kodėl Dievas jums leido patekti į tokį darbą, sutikti tokius žmones. Jis siuntė jus į tamsą. Jis davė jums galimybę šviesti ten tiems, kurie ieško šviesos ir neranda. 

Vienam mažam berniukui tėvelis nupirko ir padavė nedidelį prožektorių. Saulėtą vasaros dieną jis išėjo iš namų į gatvę ir įjungė prožektorių. Jis pašvietė aplinkui ir nepastebėjo jokios šviesos sklindančios iš jo. Jis sakė: „Tėveli, jis neveikia. Jis sugedęs. Jį reikia pataisyti.“ Tėvelis atsakė: „Viskas gerai. Jis veikia. Jis šviečia. Tačiau jis nėra sukurtas taip, kad ryškiai šviestų šviesoje. Jis sukurtas taip, kad šviestų tamsoje.“ Sūnus suprato, kad tik tamsoje jis gali pamatyti, kaip šviečia jo prožektorius. 

Tėvai gali dažnai mokyti vaikus ir kartoti jiems, kad jie būtų visada mandagūs ir draugiški. Jei vaikai bent kartą pamatys nepagarbų arba kerštingą tėvų elgseną, tėvų teigiami žodžiai bus nereikšmingi ir neveiksmingi. Galinga jėga slypi jūsų veiksmuose. Prisiminkite, kad jie stebi jūsų elgseną ir mokosi iš jūsų poelgių. 

Jūs galite kasdien lankyti bažnyčią, kalbėti išmoktas maldas, aiškinti Biblijos ištraukas, klausytis šlovinimo muzikos. Tačiau tuo pat metu galite skųstis gyvenimo sunkumais, nuolat kalbėti apie savo ligas, kaltinti šeimos narius, kaimynus ir politikus. Jūs galite nervintis dėl eismo spūsčių, dėl patirto neteisingumo darbe, keršyti tiems, kurie jus įskaudino. Jūsų neigiama elgsena kalba kitiems garsiau negu jūsų teigiami žodžiai. 

Jūs esate šviesos vaikai. Jūs esate pašaukti būti šviesa pasauliui. Savo gyvenimu rodykite tą, kuris jus sukūrė, jus išlaisvino, jus išgelbėjo, jus stiprina ir jus laimina. Būkite nuoširdūs, sąžiningi, draugiški, mandagūs, malonūs, linksmi ir ramūs. Dažniau šypsokitės. Rodykite savo tikėjimą savo poelgiais, veiksmais ir darbais. Tokiu gyvenimu jūs padarysite teigiamą įtaką jiems. Jūsų mandagus elgesys ir puiki nuotaika pasakys daugiau negu jūsų žodžiai. Jūs pakeisite jų gyvenimą. Šviesdami ir tarnaudami kitiems jūs priimsite dar gausesnę palaimą, kuri jums paruošta.

-

Savaitės malda

Visagali Amžinasis Tėve, tu sakai, kad esu šviesos vaikas, šviesa pasauliui. Dėkoju už tikėjimą, stiprybę, drąsą, ramybę ir kitas tavo dovanas. Tu padedi man teisingai elgtis kiekvienoje sudėtingoje situacijoje. Tu dovanojai man šviesą ir siunti mane į tas vietas, kur daug tamsos. Tu padedi man šviesti kitiems, padrąsinti juos, stiprinti jų tikėjimą, įkvėpti juos naujiems tikslams ir padėti jiems atrasti daugiau džiaugsmo. Tu siunti mane keisti neigiamą aplinką savo teigiama elgsena. Tikiu, kad galiu pakeisti sudėtingą situaciją savo veiksmais greičiau negu savo žodžiais. Suteik man dar daugiau drąsos priimti šią misiją. Padėk man dažniau pastebėti tai, kas gera. Mokyk mane dar labiau dėkoti už tai, ką turiu, ką sukūriau, ką gavau, ką darau, ko siekiu. Padėk man šviesti tavo gerumu, tikėjimu, stiprybe. Pasirenku būti tavo šviesa pasauliui. Pasirenku būti laimingas, draugiškas, paslaugus, gailestingas, geranoriškas ir ramus. Priimu ir dalinu tavo šviesą, kuri keičia pasaulį ir pripildo mane dar gausesne tavo palaima per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kun. Rytis Gurkšnys SJ