Kunigas Rytis

Atskleisk tai, kas geriausia

SEKMADIENIO MOKYMAS IR SAVAITĖS MALDA

Nuoširdus atleidimas

2017 09 17 

Taip ir mano dangiškasis Tėvas padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliui /Mt 18, 35/.

Pakalbėkime apie tai, kaip laiminti savo priešus. Lengva būti geru tiems, kurie geri mums. Lengva būti mandagiu tam, kuris mandagus mums. Kaip turime elgtis su tais, kurie mus nervina, apkalba, įžeidinėja. Kaip elgtis su tais, kurie elgiasi nesąžiningai savo darbe arba staiga nutraukia santykius su mumis. Tuomet mes manome, kad jie neverti mūsų gerumo. Mes paprastai norime atkeršyti jiems už nepagarbą ir neteisingumą. 

Kartais jaučiame pagundą atstumti tuos, kurie įskaudino arba įžeidė mus. Tai mūsų charakterio išbandymas. Jiems nereikia mūsų gerumo ir palaiminimo. Dievas gali siųsti jiems kitus žmones, kurie juos laimins. Kai mes nekeršijame, nepykstame, bet laiminame juos, mes išlaikome testą. Tuomet mes greičiau judame pirmyn į naujus laimėjimus ir pasiekimus. 

Šventasis Raštas pasakoja apie Juozapą, kurio vaikystė ir jaunystė buvo labai sunki, nes jo broliai jo labai nekentė. Vieną dieną keliaudami kartu nusprendė parduoti jį pro šalį keliaujančiam pirkliui. Jis buvo parduotas ir išgabentas į Egiptą. Tą dieną jo gyvenimas radikaliai pasikeitė. Jis neteko laisvės, savo turtingo tėvo namų ir gerovės, kurią visada turėjo. Jis buvo vergas svetimoje šalyje. Jo svajonės tapti savo šalies valdovu sužlugo. Jis sąžiningai darbavosi ir ištikimai tarnavo savo naujajam šeimininkui. Tačiau vėliau jis keletą metų praleido kalėjime, nes buvo neteisingai apkaltintas. Tikriausiai jis mąstė, kad Dievas pamiršo jį. Po trylikos sunkių metų įvyko stebuklas. Pasinaudodamas savo talentu ir palankia situacija jis išėjo iš kalėjimo ir tapo viso Egipto ūkio valdytoju. Pagal rangą Egipte jis buvo antrasis žmogus po faraono. 

Po kelių metų Juozapo gimtoje šalyje kilo badas, kuris ilgai tęsėsi. Vieną dieną jo broliai atvyko į Egiptą pirkti maisto. Jie atvyko prie faraono rūmų, kuriuose darbavosi Juozapas. Jie susitiko su Juozapu, bet jie neatpažino jo, nes nuo jų išsiskyrimo buvo praėję daug metų. Juozapas atpažino juos. Jis galėjo tuomet atkeršyti savo broliams ir nubausti juos už jam padarytą žalą. Jis patyrė labai daug neteisingumo ir įžeidimų nuo tos dienos, kai broliai pardavė jį į vergiją. Jis žinojo, kiek daug sunkumų jis turėjo išgyventi dėl brolių neteisingumo. Tačiau Juozapas žinojo, kad jis turi daryti gera tiems, kurie jam pakenkė. Jis nekeršijo jiems. Jis pažvelgė į savo brolius, apkabinio juos, pabučiavo ir verkė. Jis pakvietė juos į rūmus ir pavaišino juos pietumis. Jis davė jiems daug maisto parsivežti į savo šalį. Be to, jis liepė jiems grįžti namo ir atvežti jo tėvą bei visą jo šeimą iš bado nualintos šalies. Jis davė broliams žemės, namus ir viso to, ko jiems reikėjo įsikurti Egipte. Jis žinojo, kas Dievas vedė jį per sunkumus į laimingą, turtingą ir sėkmingą gyvenimą. 

Būkite geri tiems, kurie siekia pakenkti jums. Suvaldykite savo pyktį ir kerštą. Parodykite gerumą, dosnumą ir paslaugumą savo priešams. Jūsų gailestingumas nepanaikina ir nepaslepia jų blogų darbų. Jūsų gailestingumas nepateisina jų neteisingų veiksmų. Jūs nepaslepiate jų sukurto blogio. Jūsų gerumas keičia juos. Jūsų gerumas jiems išlaisvina jus kilti į naują lygmenį gyvenime. 

Vienas gydytojas nuvyko į vieną Afrikos šalį, kurios gyventojus dažnai užpuldavo kitos šalies kareiviai, bandydami naikinti jų šalį. Priešo kariai nuolat atakuodavo ir plėšdavo šalies gyventojus, nešdami skausmą, netektis ir nerimą to krašto žmonėms. Gydytojas kasdien operuodavo sužeistus taikius šalies gyventojus. Tačiau jis operuodavo ne tik žmones, nukentėjusius nuo priešo kareivių, bet ir pačius priešo kareivius, kuriuos sužeisdavo besiginantys šalies gyventojai. Jie atnešdavo jam sužeistus karius. Žinoma, jie buvo neverti gydytojų paslaugų. Bet jis operavo ir gydė visus žmones, nežiūrėdamas, kurioje fronto pusėje jie kovojo. 

Vieną dieną gydytojas išgirdo, kaip jo gydomi priešo kareiviai kalbėjosi tarpusavyje, gulėdami karo lauko ligoninėje. Jo vertėjas išvertė jam tai, ką tie kariai kalbėjo: „Kodėl mes stengiamės plėšti ir žudyti šiuos žmones? Juk jie gerai elgiasi su mumis, jie gydo mus, jie gerbia mus, jie myli mus.“ Tai, ką jie jautė savo širdyje, buvo galingesnė jėga, negu šautuvai, sprogmenys ir kulkosvaidžiai. 

Viena didelė vadovų ugdymo įmonė rengė mokymus įvairių organizacijų vadovams. Ji sužinojo, kad vienas jaunas vadovavimo specialistas pradėjo pats rengti mokymus vadovams. Tai įmonei nepatiko, kad tas jaunas žmogus neprisijungė prie jų organizacijos ir dirbo savarankiškai. Kiekvieną savaitę į savo mokymus jis pritraukdavo labai daug žmonių, kuriems jis kalbėdavo apie sėkmingo vadovavimo principus. Jie manė, kad jis atima iš jų dalį jų seminarų dalyvių. Pasinaudodami žiniasklaida, jie stengėsi pažeminti jį ir pasakojo neigiamus dalykus apie jį. 

Po kelių metų tos įmonės vadovas parašė naują knygą. Vieno dienraščio atstovas paprašė, kad tas sėkmingas mokytojas parašytų trumpą savo komentarą apie tą knygą. Tuomet jis mąstė, kad tai buvo galimybė atkeršyti jam ir jo įmonei už jam padarytą moralinę žalą. Norėjo pažeminti juos daugelio žmonių akyse. Tačiau vidinis balsas neleido jam to padaryti. Jis sakė jam: „Nepasiduok šiai pagundai. Būk tvirtas. Laimink savo priešus. Būk geras tiems, kurie tave įskaudino. Išlaikyk šį testą. Tavęs laukia dideli laimėjimai. Nešvaistyk savo energijos beprasmiškai kovai. Kreipk visas savo jėgas, laiką ir talentus į savo didelius tikslus.“ Tai padėjo jam suvaldyti save, pažvelgti į gerąją jų organizacijos pusę, į jų gerus darbus ir teigiamą įtaką pasauliui. Tai skatino jį parašyti gerą komentarą apie juos. Po kelių mėnesių jis gavo tos įmonės vadovo padėką už gerą komentarą ir atsiprašymą už netinkamą jų elgesį jo atžvilgiu. 

Kai patiriate neteisingumą, dažniausiai norite papasakoti kitiems apie tai, ką blogo patyrėte. Jūs pasakojate neigiamus dalykus apie juos. Jūs parodote jų charakterio silpnybes ir blogąją jų gyvenimo pusę. Savo žodžiais jūs žeminate juos kitų akyse. Jei norite daugiau sėkmės ir ramybės savo gyvenime, jūs turite suvaldyti save sudėtingose situacijose. Jūs turite užsičiaupti, nutilti ir nurimti. 

Jėzus sako: „Mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus /Lk 6, 27-28/.“ Gyvenimas siunčia mums įvairius išbandymus. Vienas iš šių testų patikrina, kaip mes elgsimės su tais, kurie blogai elgiasi su mumis. Mes išlaikome testą, kai mes rodome gerumą tiems, kurie nėra geri mums. Tačiau dažnai mes norime atkeršyti, nubausti, pamokyti tuos, kurie pakenkė mums. 

Prisiminkime, kad mūsų užduotis žemėje - laiminti savo priešus. Gal kas nors įžeidė jus labai skaudžiai praeityje. Gerbkite tą žmogų ir rodykite jam gerumą bei gailestingumą. Kai taip elgsitės, Dievas pakylės jus visose gyvenimo srityse. Jis veda jus per pažeminimą į didesnį paaukštinimą, sėkmę, turtus, pasiekimus. Jis panaudoja jus žeidžiančius žmones ir sudėtingas situacijas tam, kad jus paruoštų didesniems laimėjimams. 

Kartais meldžiamės už tuos, kurie pakenkė mums, prašydami, kad jie patirtų nesėkmes, netektis, ligas ir kitus blogus dalykus. Tai labai bloga malda. Mes turime prašyti Dievą, kad jis laimintų juos. Kai laiminate kitus, jūs kuriate savo gyvenimo gerovę. Kuo daugiau laiminate kitus savo mintimis, žodžiu, darbais, laiku, talentais ir turtu, tuo daugiau palaimos priimate į savo gyvenimą. Kuo mažiau gerumo rodote kitiems, tuo labiau apribojate savo sėkmę, laimę, darną, sveikatą, gerovę. 

Gyvenimas per trumpas, kad skirtume laiko kerštui, pykčiui, kaltinimui. Neteiskite tų, kurie įskaudino jus. Atiduokite visas nuoskaudas ir įžeidimus į Dievo rankas. Jis sutvarkys viską jūsų gerovei. Kai patiriate neteisingumą, prisiminkite, kad tai išbandymas jums. Ugdykite sugebėjimą laiminti tuos, kurie kenkia jums. Meskitės už tuos, kurie žeidžia jus. Darykite gera, tiems, kurie daro jums bloga. Kai taip elgsitės, jūs pastebėsite naujas galimybes, sutiksite reikiamus žmones, gausite paaukštinimą ir didesnes pajamas. Jūs patirsite išgydymą ir kitus teigiamus pokyčius. Jūs priimsite naujas netikėtas malones. Jūs kursite visokių gėrybių kupiną gyvenimą. 

-

Savaitės malda

Visagali amžinasis Tėve, dėkoju už tavo gerumą ir gailestingumą, kurį man dovanojai. Tu sakai, kad atleidimas atveria kelią tavo malonei į mano širdį. Tu mokai mane mylėti savo priešus, daryti gera tiems, kurie manęs nekenčia. Tu mokai mane laiminti tuos, kurie mane keikia, ir melstis už savo niekintojus. Tu stiprini mane ir padedi man suvaldyti savo pyktį ir keršto mintis. Tikiu, kad tavo meilės galia keičia mane ir tuos, kurie skaudina ar žeidžia kitus. Ji šalina mano nuoskaudas ir neigiamas patirtis iš mano mąstysenos ir atminties. Ji išlaisvina mane nuo kitų teisimo, smerkimo ir atstūmimo. Dieve, tu globoji mane. Tu panaudoji mano priešus mano gerovei ir sėkmei. Padėk man suvaldyti save, kai noriu pakeisti, patobulinti ir pataisyti kitus. Suteik man drąsos blogį nugalėti gerumu. Padėk man mylėti, gerbti ir melstis už tuos žmones, kurie siekia pakenkti man. Mokyk mane priimti kiekvieną mane žeidžiantį žmogui, per kurį tu nori išbandyti ir palaiminti mane. Mokyk mane pastebėti ir laiminti tuos, nuo kurių priklauso mano laimė ir sėkmė. Priimu tavo palaimą ir visus žmones, kuriuos tu man dovanoji per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

 Kun. Rytis Gurkšnys SJ